Port of Antwerp-Bruges beperkt impact van economische onstabiliteit

Port of Antwerp-Bruges beperkt impact van economische onstabiliteit

Marktaandeel containers in stijgende lijn

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp-Bruges bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 139 miljoen ton, een daling van 5,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Terwijl de wereldwijde economische situatie zorgt voor een daling in de vraag naar containervervoer, tonen de overige goederenstromen een wisselend beeld. In de huidige onstabiele economische omstandigheden houdt de haven goed stand en wint in de containerbehandeling bovendien aan marktaandeel ten opzichte van de andere havens in de Hamburg - Le Havre range. ​

De operationele uitdagingen en de congestie op de containerterminals zijn na twee moeilijke jaren opgelost en afgeleide lading keerde terug. Dit resulteert in een verbetering in het tweede kwartaal (-4,6% in TEU) ten opzichte van de resultaten na het eerste kwartaal van dit jaar (-5,8% in TEU). De onzekere economische situatie en het lage consumentenvertrouwen leiden echter tot een wereldwijde vertraging in de vraag naar containervervoer van maar liefst 9% in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit resulteert in een daling van de containeroverslag in de haven van Antwerpen-Brugge met 5,9% in ton en 5,2% in TEU, in vergelijking met de eerste zes maanden van 2022. Ten opzichte van de andere havens in de Hamburg – Le Havre range stijgt het marktaandeel van Port of Antwerp-Bruges de eerste drie maanden van 2023 met 1%-punt naar 30,6%.

Story image

Ondanks het zwakke economische klimaat houdt conventioneel stukgoed vrij goed stand. De overslagvolumes liggen in lijn met de pre-covidperiode, maar dalen met 17,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2022, die door een sterke post-covidheropleving buitengewoon hoge overslagcijfers liet zien. De vertragende economie gaat gepaard met een daling in de vraag naar staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. Staaloverslag daalt zowel in aan- als in afvoer, in totaal met 18%.

Het droge bulksegment daalt met 12,9%. Ondanks de sterke daling van zowel de meststoffen- als de energieprijzen tegenover de pieken na de start van de oorlog in Oekraïne, daalt de overslag van meststoffen, de grootste productgroep binnen droge bulk, nog steeds verder (-19%) en is er weinig rotatie van de stocks. Ook de overslag van kolen, die in 2022 piekte door de energiecrisis en ook in het eerste kwartaal nog steeg, daalt sterk na een milde winter en kolenoverschotten in Europa (-32,4%). De overslag van zand en grind groeit met 16%.

Het vloeibare bulksegment kende een daling van 3,2%. De overslag van vloeibare brandstoffen groeit met 6,2%. Dit wordt vooral gedreven door een sterke overslag van gasolie/diesel (+57%). De overslag van LNG bleef status quo (-1,4%) in vergelijking met een sterk 2022. Verder daalt de overslag van chemicaliën met 15,4% als gevolg van de zwakke globale vraag en verminderde lokale en Europese productie. Dit laatste is vooral het gevolg van de energieprijzen die in Europa nog steeds hoger zijn dan in andere regio’s.

De roll-on/roll-off trafieken blijven sterk presteren (+0,1%). In het eerste halfjaar van 2023 werden 1,8 miljoen nieuwe auto’s aan- en afgevoerd, een stijging met maar liefst 15% tegenover 2022. De overslag van vervoermateriaal in ton groeit met 3,6%, terwijl de niet-begeleide vracht (exclusief containers) daalt met 2,1 %. De trafiek die is gerelateerd aan Ierland neemt met 16,7% toe, maar de trafiek van en naar het Verenigd Koninkrijk daalt (-4%).

Belangrijkste Europese fruithaven

In tegenstelling tot de globale daling in het containervervoer, groeit het aantal reefercontainers met 10,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk deel van de goederen in deze koelcontainers is fruit: bananen, kiwi’s, ananassen, meloenen, citrusvruchten, lychees, …. De behandeling van deze perishables vraagt de nodige vakkennis en specialisatie, waar gespecialiseerde terminals, coldstores en logistieke dienstverleners zorg voor dragen. Zij maken Port of Antwerp-Bruges de fruithaven bij uitstek in Europa.

In de eerste 6 maanden van 2023 verwelkomde Zeebrugge 90 cruiseschepen en 248.600 passagiers. Mei en juni waren drukke maanden voor de cruisesector met een grote diversiteit in rederijen en bestemmingen.

In de eerste jaarhelft liepen 10.188 zeeschepen de haven aan, een daling van 2,8% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2022. De totale bruto tonnenmaat van deze schepen groeide met 4,7%.

Voorbereid op de toekomst

Het afgelopen kwartaal werd in de haven drie keer een record gebroken met de aanlopen van de grootste containerschepen ter wereld waaronder de MSC Loreto (24 346 TEU). Om deze schepen te kunnen blijven ontvangen, investeert de haven verder in de schaalvergroting die nodig is om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen. ​ Zo zijn er vorige week belangrijke stappen gezet in havendossiers “Extra Containercapaciteit Antwerpen” en “Nieuwe Sluis Zeebrugge”. Daarnaast zorgen investeringen en nieuwe projecten in het kader van de energietransitie en digitalisering ervoor dat de haven haar ambitie van duurzame groei kan waarmaken.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Net als bij de overige wereldhavens, zorgt de economische situatie nog steeds voor grote uitdagingen, en dat weerspiegelt zich in de cijfers. Maar in deze onstabiele omstandigheden houdt de haven relatief goed stand. Dat bovendien ons marktaandeel stijgt, is een bevestiging van onze weerbaarheid en kracht als gefuseerde haven. Wat de tweede jaarhelft zal brengen hangt af van veel onzekere factoren, zoals onder andere de energieprijzen, die een grote invloed hebben op de chemische sector en dat laat zich voelen in lagere productie. Het is in ieder geval hoopgevend dat lijndiensten die werden stopgezet vanwege Covid, nu opnieuw worden opgestart en rederijen onze haven kiezen als eerste aanloophaven.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “In de huidige moeilijke en onstabiele economische omstandigheden houden we als haven goed stand, betekenisvol en belangrijk is dat we qua containers aan marktaandeel winnen. We hopen uiteraard op een verder herstel de tweede helft van 2023. De aanlopen van de recordschepen tonen aan dat we de grootste containerschepen kunnen ontvangen en deze dankzij onze investeringen in performante infrastructuur op de terminals kunnen behandelen. Bij recordschepen hoort ook voldoende containercapaciteit. Duurzame groei en Extra Containercapaciteit Antwerpen blijven daarom prioriteit om onze positie als wereldhaven te verzekeren en onze rol als economische motor van Vlaanderen waar te maken.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “We zijn nu ondertussen al langer dan een jaar een eengemaakte haven. Een haven met grote ambities, die tegelijkertijd wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Dankzij de twee complementaire platformen hebben we onze positie in de internationale logistieke keten en als een van de belangrijkste toegangspoorten tot Europa aanzienlijk versterkt en dat vertaalt zich in een stijging van ons marktaandeel.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen