Pipelink krijgt met North Sea Port een tweede aandeelhouder voor internationale pijpleidingenprojecten

Pipelink krijgt met North Sea Port een tweede aandeelhouder voor internationale pijpleidingenprojecten

Samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port versnelt energietransitie

North Sea Port wordt minderheidsaandeelhouder van Pipelink, vandaag een volle dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. Dit nieuwe partnerschap zal lokale, nationale en internationale pijpleidingprojecten ontwikkelen en aanleggen zodat essentiële stappen voorwaarts gezet worden in de modal shift en de energietransitie.

Pipelink bezit en beheert 750 kilometer pijpleidingen in België. Nu North Sea Port via een kapitaalverhoging een minderheidsaandeelhouder wordt van Pipelink, zijn de drie grootste Belgische havenplatformen Antwerpen, Gent en Zeebrugge in Pipelink vertegenwoordigd.

Pijpleidingen zijn de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus voor de aan- en afvoer van gasvormige en vloeibare producten. Pijpleidingen spelen zo een sleutelrol in de modal shift en de energietransitie. 

Win-win

Naast Gent maken ook het Nederlandse Vlissingen en Terneuzen deel uit van North Sea Port. Aangezien dit gebied tal van energie-intensieve bedrijven huisvest, zijn er diverse pijpleidingopportuniteiten. Verder heeft Pipelink de ambitie om pijpleidingnetwerken voor het transport van (groene) waterstofdragers zoals ammoniak, methaan en methanol te ontwikkelen.

Voor het aanleggen van dergelijke pijpleidingen tussen de havenplatformen van Zeebrugge en Antwerpen zullen deze leidingen het Gentse havenplatform doorkruisen en kunnen ook de clusters van Gent en Antwerpen met elkaar verbonden worden. Naar analogie met Port of Antwerp-Bruges in Antwerpen kan North Sea Port, als aandeelhouder van Pipelink, een faciliterende rol opnemen bij de ontwikkeling van deze projecten.

Gedeelde ambitie: CO2-transportinfrastructuur

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS) en op termijn het hergebruik van CO2 als grondstof voor verschillende toepassingen (Carbon Capture & Utilisation, CCU) is essentieel in de transitie naar klimaatneutraliteit. Net zoals Port of Antwerp-Bruges, via het Antwerp@C-project met Pipelink als partner, heeft ook North Sea Port, via Ghent Carbon Hub, de ambitie om als haven een CO2-hub met lokale toegankelijke infrastructuur (open access backbone) aan te kunnen bieden aan haar industriële klanten.

Naast deze lokale backbones hebben Fluxys, Pipelink, Socofe en FPIM de krachten gebundeld in "C-grid" voor de ontwikkeling van een nationale CO2 backbone. Deze zal worden verbonden met CO2-exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden om zo de energie-intensieve industrie in Noordwest-Europa te ondersteunen bij haar inspanningen naar klimaatneutraliteit. ​

Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van Pipelink en CEO van Port of Antwerp-Bruges: "Voor een uitdaging zoals de energietransitie is samenwerking essentieel. Dat North Sea Port nu ook deel uitmaakt van Pipelink zal deze transitie en de aanleg van benodigde infrastructuur alleen maar versnellen. Dit is voor alle partijen goed nieuws en een win-win. Door het verbinden van de Belgische havenplatformen kunnen we onderlinge concurrentie en mogelijke duplicatie van dure infrastructuur voorkomen.”
Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Onze participatie in Pipelink is alweer een mooi voorbeeld van samenwerking tussen havens en met bedrijven. Hierdoor kunnen we het beheer en de ontwikkeling van de pijpleidingen voor CO2 in ons havengebied mee bepalen en de opportuniteiten voor havenklanten voorop stellen. North Sea Port zet immers in op een maximale ontsluiting van het hele havengebied via de Belgische en de Nederlandse backbones en naar het achterland.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Hoewel Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port uiteraard concurrenten van elkaar zijn, werken we nauw samen in het uitrollen van kritische infrastructuur. Samen zetten we binnen Pipelink essentiële stappen voorwaarts. Zowel in de modal shift en de energietransitie en dat is uiteraard goed nieuws voor de hele Vlaamse regio.”

Over North Sea Port

North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot het Belgische Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en pijpleiding) en een veelheid aan goederensoorten. North Sea Port is met 12,6 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt het met 73,6 miljoen ton de tiende plaats in van de havens in Europa. Het havengebied telt 550 bedrijven en creëert (in)directe werkgelegenheid voor 102.000 mensen.
www.northseaport.com

Info voor pers (niet voor publicatie)

North Sea Port, Johan Bresseleers, woordvoerder, johan.bresseleers@northseaport.com, tel. +32 (0)478 918 675

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen