Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in CO₂-netbeheerder "Fluxys c-grid"

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in CO₂-netbeheerder "Fluxys c-grid"

Nieuw opgerichte organisatie onderstreept gezamenlijke ambitie om de industrie te ondersteunen bij haar transitie-inspanningen

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in "Fluxys c-grid" om een CO2-netbeheerder op te richten. Deze nieuw opgerichte organisatie onderstreept onze gezamenlijke ambitie om de industrie te ondersteunen bij haar transitie-inspanningen naar een lage CO2-emissie toekomst. Tegelijkertijd laat het zien dat we klaar zijn voor de komende wet- en regelgeving voor CO2-vervoersactiviteiten. Fluxys c-grid zorgt voor een langetermijnaanpak waarbij een regionale focus wordt gecombineerd met een breed internationaal geïnterconnecteerd netwerk.

Een gecoördineerde aanpak met veel voordelen

CO2-opvang en -gebruik/-opslag (CCUS) is essentieel voor de industrie om haar transitiedoelstellingen te halen, vooral voor moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de staal-, petrochemische, cement- en kalkproductie. Met dit partnerschap gaan we voor een gecoördineerde aanpak over de nationale en regionale grenzen van België. Om de industrie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het ons doel om het CO2-net te verbinden met exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden, zodat transitvolumes mogelijk worden via een CO2-backbone. Met een dienstenaanbod voor de industrie over nationale en regionale grenzen heen en voor grote volumes, kunnen we een concurrerend tarief voor de industrie bieden. Fluxys c-grid reikt de industrie de nodige opties voor CO2-afvoer aan zodat die de activiteiten en werkgelegenheid in stand kan houden.

Fluxys Belgium heeft uitgebreide ervaring in het aanbieden van pijpleidinginfrastructuurdiensten met open toegang en het samenwerken met regulerende instanties en de markt om klantgerichte diensten en aangepaste tariefmethodologieën uit te werken.

Jarenlange expertise

De aandeelhouders hebben zowel de expertise als de financiële sterkte om een adequate financiering te verzekeren van de investeringen voor de ontwikkeling en exploitatie van het uitgebreide CO2-net dat de industrie nodig heeft voor haar transitiebehoeften.

Als onafhankelijke infrastructuurpartners hebben zowel Fluxys Belgium als Pipelink, een dochterfirma van Port of Antwerp-Bruges, een uitgebreide en jarenlange ervaring in de ontwikkeling, de aanleg en de veilige exploitatie van leidinginfrastructuur.

Fluxys c-grid wordt opgericht als een dochteronderneming van Fluxys Belgium die een meerderheidsaandeel van 77,5% heeft, partners Pipelink en Socofe hebben elk 10% en SFPIM neemt een deelneming van 2,5% in Fluxys c-grid.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: "De lancering van "Fluxys c-grid" sluit perfect aan bij onze ambitie om de industrie in heel België en de buurlanden de capaciteit te bieden om tegen 2030 30 Mt CO2 per jaar te vervoeren. Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste industriële centra in onze gewesten en de buurlanden toegang hebben tot onze CO2-backbone, hebben we een stevig plan in de aanloop naar 2030.”
Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van Pipelink en CEO van Port of Antwerp-Bruges: "CCUS is een belangrijk deel van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen. Het bewustzijn groeit sterk dat er behoefte is om de CO2-afvangtechnologieën verder te ontwikkelen en geschikte transport-infrastructuur te bouwen om de CO2 naar de Antwerpse en Brugse havens te brengen voor doorvoer naar permanente opslaglocaties. De oprichting van deze onderneming is een mooi voorbeeld van de voortrekkersrol die wij als wereldhaven- en pijpleidingbedrijf spelen in de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen onze eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten."
Jean-Marie Bréban, Algemeen Directeur van Socofe: "Met de ambitie om bij te dragen aan de decarbonisatie van de samenleving is Socofe enthousiast om deel te nemen aan Fluxys c-grid samen met historische partner Fluxys Belgium, Pipelink en de SFPIM. Het is essentieel voor de ontwikkeling van de industrie en de werkgelegenheid in Wallonië om adequate, toegankelijke en redelijk geprijsde infrastructuren voor de evacuatie van CO2 te ontwikkelen. Socofe zal de schakel zijn tussen de industrie en Fluxys c-grid om de ontwikkeling van deze backbone in Wallonië te optimaliseren."
SFPIM Investment Manager François Fontaine: "SFPIM is verheugd om samen met Fluxys Belgium, Pipelink en Socofe zijn krachten te bundelen om het CO2-transportnetwerk "Fluxys c-grid" op te richten. Het afvangen en opslaan van CO2 is essentieel om de CO2-impact van de industrie te verminderen, in het bijzonder in de staal-, chemie- en cementsector. Met een goed gecoördineerde aanpak, binnen de Belgische regio’s en over de landsgrenzen heen, zal het nieuwe netwerk verantwoordelijk zijn voor de decarbonisatie van de industrie maar ook voor het versterken van de activiteiten en tewerkstelling van de industrie.

Perscontacten

Fluxys Press team: + 32 471 95 00 24 • press@fluxys.com

Pipelink Press team: +32 492 15 41 39 • press@portofantwerpbruges.com

Socofe: Jean-Marie Bréban • jean-marie.breban@socofe.be

SFPIM: Joel Decerf ​ • +32 2 210 18 87 • j.decerf@sfpi-fpim.be

Pipelink is een dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. Pipelink is de infrastructuureigenaar en -beheerder van ongeveer 750 kilometer ondergrondse hogedrukleidingen voor de chemische industrie. Als neutrale partij is Pipelink de langetermijnpartner voor DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) leidinginfrastructuurprojecten. Pipelink ziet de essentiële rol van leidingen als duurzame transportmodus en als sleutelelement in de energietransitie. Pipelink draagt zo bij tot de modale shift en de transitie naar een koolstofarme samenleving.

www.pipelink.eu

Over Socofe

Socofe is een financiële holding; het investeringsinstrument van de Waalse lokale overheden voor milieutransitie. Socofe investeert en neemt strategische participaties in veelbelovende bedrijven en projecten met de ambitie om het energielandschap van de toekomst mee vorm te geven. In deze context zijn Fluxys en Elia langetermijnpartners van Socofe.

www.socofe.be

Over SFPIM

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is het Staatsinvesteringsfonds van België. SFPIM treedt op als een betrouwbare partner om Belgische bedrijven, zowel KMO's als grote bedrijven, te helpen een referentie te worden in hun sector door slimme kapitaaloplossingen aan te bieden. SFPIM speelt ook een belangrijke rol in het vrijwaren van de langetermijnstabiliteit van de Belgische economie door bij te dragen tot de verankering van strategische activa via slimme kapitaaloplossingen in zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven of ecosystemen. SFPIM investeert in een brede waaier van bedrijven en sectoren, zowel historische sectoren (zoals biowetenschappen & gezondheidszorg, financiën en luchtvaart) als nieuwe en bloeiende sectoren (zoals energie & nutsvoorzieningen, transport & mobiliteit en impactinvesting).

www.sfpim.be

Over Fluxys Belgium

Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext) is een dochteronderneming van infrastructuurgroep Fluxys met zijn maatschappelijke zetel in België. Het bedrijf heeft 900 werknemers in dienst en exploiteert 4.000 km aan leidingen, een terminal voor vloeibaar aardgas met een totale hervergassingscapaciteit van 104 TWh/jaar en een ondergrondse opslagplaats.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys Belgium zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij Fluxys Belgium de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunt.

www.fluxys.com

 

 

 

 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen