Vlaamse Regering stelt eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vast

Vlaamse Regering stelt eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vast

Openbaar onderzoek start op 6 mei

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Het eerste ontwerp projectbesluit, ook wel het kaderprojectbesluit genoemd, werd vandaag vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit besluit ligt vanaf 6 mei voor in een openbaar onderzoek. Het is de laatste stap richting het definitieve projectbesluit.

Eerste ontwerp projectbesluit

In september 2023 werd het eerste voorontwerp projectbesluit voorgesteld. Dat omvatte de resultaten van het geïntegreerd onderzoek, met daarin het mobiliteitsonderzoek, het leefbaarheidsplan, het milieueffectrapport, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het nautisch onderzoek en het technisch onderzoek. Deze resultaten hebben geleid tot het eindbeeld dat is omgezet in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Gelijktijdig liep de formele adviesronde waarbij instanties zoals de stad Brugge en het beleidsdomein Omgeving gedurende twee maanden hun adviezen daarop konden formuleren. De ontvangen adviezen gingen onder andere over verschillende disciplines van het milieueffectenonderzoek en over de voorschriften bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. Na zorgvuldige analyse en verwerking van de adviezen heeft het projectteam het eerste ontwerp projectbesluit opgeleverd.

Openbaar onderzoek van 6 mei tot en met 4 juli 2024

Het eerste ontwerp projectbesluit ligt voor in een openbaar onderzoek dat loopt van 6 mei 2024 tot en met 4 juli 2024. Gedurende 60 dagen krijgt iedereen de kans om alle documenten in te kijken en erop te reageren. Vervolgens gaat het projectteam met deze reacties aan de slag. Wanneer de reacties zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering het eerste ontwerp projectbesluit definitief vaststellen en kan het project verder uitgewerkt worden tot op het niveau van de omgevingsvergunning.

Infomomenten van 14 tot en met 17 mei 2024

Een samenvatting van de informatie die voorligt in het openbaar onderzoek (milieueffectrapport, maatschappelijke kosten-baten analyse, eindbeeld, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan …) wordt voorgesteld tijdens infomomenten in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge tussen 14 en 17 mei 2024. De infomomenten worden op wijkniveau georganiseerd. Inwoners en handelaars uit de omgeving ontvangen daarvoor een uitnodiging.


De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Na een intensieve periode van veel en grondig onderzoek gaan we nu de laatste rechte lijn in naar het definitieve projectbesluit. De vaststelling van het eerste ontwerp projectbesluit door de Vlaamse Regering is daarbij een belangrijke stap. Samen zetten we koers naar een toekomst waarin Zeebrugge haar rol als internationale haven verder versterkt.”
De Vlaams minister-president: “Ik ben oprecht blij dat de Vlaamse Regering vandaag deze beslissing nam, zoals beloofd voor het einde van deze regeerperiode. Met dit besluit garanderen en verbeteren we de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven, zo belangrijk voor de verdere economische groei en dus voor onze welvaart. Het gaat effectief om een zeer forse investering maar deze is meer dan gerechtvaardigd om de haven Antwerpen-Brugge internationaal nog aantrekkelijker te maken voor rederijen, logistieke bedrijven, industriële investeerders en de hele transportsector.”
De Vlaamse minister van Omgeving: “Met verenigde krachten slagen we er stap voor stap in dit aanslepende dossier te deblokkeren. Het is cruciaal dat deze investering realiteit wordt om de economische toekomst van West-Vlaanderen te verzekeren, maar tegelijk de leefbaarheid van de regio te verbeteren.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Ik ben de Vlaamse Regering zeer dankbaar voor deze beslissing. Dit is een nieuwe mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van onze haven en voor allen die er rechtstreeks en onrechtstreeks hun brood mee verdienen. De nieuwe sluis is een hefboom voor de haven en omgeving én essentieel voor onze toekomstige welvaart. Ik roep dan ook op om het belang van dit project generaties te erkennen en dit niet te laten verzanden in procedures. Onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in dit dossier is zeer groot.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: "De nieuwe zeesluis is broodnodig om een stabiele nautische toegang te garanderen tot de achterhaven. Deze formele erkenning van de Vlaamse Regering brengt ons opnieuw een stap dichter bij die economische zekerheid. Daarnaast blijven we inzetten op een duurzame dialoog met de buren: omwonenden, verenigingen uit de buurt en bedrijven in de haven. Enkel zo kunnen we het project tot een gedegen einde brengen.”

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

  • een tweede toegang tot de achterhaven;
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Alle actuele informatie over het project kan u vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen