Verbond over extra containercapaciteit garandeert verdere noodzakelijke ontwikkeling van de containercapaciteit van de haven van Antwerpen

Verbond over extra containercapaciteit garandeert verdere noodzakelijke ontwikkeling van de containercapaciteit van de haven van Antwerpen

Minister Matthias Diependaele en minister Lydia Peeters maakten vandaag bekend dat de onderhandelingen in het kader van het project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) tot een verbond hebben geleid tussen alle betrokken actoren en belanghebbenden. Bemiddelaar Freddy Aerts werd in juni 2021 aangesteld om een dialoog op te starten met de betrokken partijen over de verschillende aspecten van het project: ​ landbouw, natuur, mobiliteit, havenontwikkeling, de toekomst van Doel en economie. Het uiteindelijke akkoord omschrijft onder meer langetermijnafspraken over omliggende bewoning, natuurcompensaties en de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur en landbouw. Bovendien houdt het akkoord ook een intrekking in van de bezwaren die eerder tegen het project werden ingediend bij de Raad van State. Dat 13 partijen tot een evenwichtig resultaat zijn gekomen is een beloftevolle prestatie voor de toekomst.

De afgelopen maanden nam Freddy Aerts zorgvuldig de tijd om intensief in dialoog te gaan met alle betrokken actoren, waaronder vier partijen uit de omgeving van Doel die in juni 2020 bezwaar aantekenden tegen het voorkeursbesluit van complex project ECA. Na enkele maanden overleg bereikten alle betrokken partijen een constructief akkoord. Het is in dit dossier zeer waardevol dat de noodzakelijke groei van de haven op een duurzame manier hand in hand kan gaan met de omgeving. Zo gaan bijvoorbeeld het voortbestaan van Doel en de bouw en uitbating van een nieuw getijdendok hand in hand. De bewoning in Doel kan dankzij investeringen van De Vlaamse Overheid en Beveren blijven en zelfs groeien, terwijl de nieuwe containerdokken in de haven 24 op 7 operationeel kunnen zijn. ​ Ook de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen blijven behouden en het Verbond onderzoekt hoe de overheidsgronden- en gebouwen op Linkerscheldeoever optimaal ter beschikking gesteld kunnen worden. Ook mobiliteit komt in het akkoord aan bod met bepalingen over sluipverkeer, onderzoek naar impact van vrachtverkeer in de ruime regio, en een buffer tussen haven en polders.

Dit akkoord betekent niet alleen een positieve uitkomst voor de leefbaarheid van de omgeving en de toekomst van Doel, maar impliceert tegelijkertijd ook de vrijwaring van het voorkeursbesluit. Het akkoord omvat namelijk ook het intrekken van de eerdere bezwaren voor de Raad van State, waardoor een uitspraak over de eventuele schorsing van het voorkeursbesluit niet langer aan de orde is. Hierdoor kan het project, dat door de stijgende vraag naar containercapaciteit jaar na jaar urgenter wordt, verdergezet worden. Dankzij een betere ruimtelijke balans tussen haven, natuur en milieu, wordt verwacht dat het project zo snel mogelijk naar de laatste fase kan evolueren. In de uitwerkingsfase vinden de finale onderzoeken plaats om effectief van start te gaan met de werken.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp:“We zijn uiteraard zeer verheugd met de positieve uitkomst van de onderhandelingen. Extra containercapaciteit is onontbeerlijk om onze positie als wereldhaven te verzekeren. Bovendien is het een enorme kans om de vergroening van de containersector te stimuleren en verder te bouwen aan de duurzame haven van de toekomst. Via dit akkoord houden we bovendien rekening met de bezorgdheden van de buurtbewoners in de uitwerkings- en uitvoeringsfase van ECA. ”

Internationale analyses voorspellen dat de groei van containertrafiek zich de komende jaren zal voortzetten. Port of Antwerp zal dankzij het broodnodige project ECA én de fusie met Zeebrugge in staat zijn om de internationale concurrentie te blijven aangaan. De Verbondstekst voorziet in dat verband een ruimtebalans met mogelijkheden voor toekomstige havenprojecten. ​ ​

Annick De Ridder, Havenschepen: “De vraag naar extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen wordt elk jaar urgenter. Het is dan ook goed nieuws dat het bezwaar tegen het project ECA is ingetrokken en er een verbond is gekomen. Zo kan onze haven als motor van de Vlaamse economie duurzaam verder blijven groeien, met extra 24/7 exploiteerbare containercapaciteit.”

Meer informatie

Alle informatie over het project “Extra containercapaciteit Antwerpen” vindt u op de website www.cpeca.be.

Perscontact

press@portofantwerp.com
​+32 492 15 41 39
portofantwerp.com

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen