Record containeroverslag beperkt schade in coronajaar 2020

Record containeroverslag beperkt schade in coronajaar 2020

Sterke basis voor 2021

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp in 2020 bedroeg 231 miljoen ton cargo, een daling van 3,1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, kon de haven de terugvallende totale overslag beperken. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range hield de haven ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed stand. De investering in pioniersprojecten in het kader van energietransitie, digitalisatie en mobiliteit hebben bovendien sterke fundamenten gelegd voor een duurzame toekomst.

Nieuw record containertrafiek

Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen records en dat geldt zelfs in 2020. Ondanks het coronajaar met enkele moeilijkere maanden en geschrapte afvaarten, noteerde de containeroverslag sinds juli opnieuw sterkere volumes. Daardoor werd in 2020 voor het eerst de kaap van 12 miljoen TEU overschreden, een groei van 1,3% ten opzichte van 2019. ​ Dankzij dit record in het containersegment hield de haven in 2020 beter stand dan de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range.

Breakbulksegment kreunt onder handelsperikelen en coronacrisis

Zowel corona als toenemend protectionisme door mondiale handelsperikelen, hebben in 2020 een duidelijk negatief effect gehad op de breakbulkgoederenstromen, wat resulteert in een daling van de totale overslag van 16,3% in vergelijking met 2019. Vooral staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, voelde de impact. Ook de autosector leed onder de coronacrisis en de totale RoRo overslag liep daardoor terug met 9,4%.De overslag van het aantal nieuwe voertuigen in 2020 daalde met 21,5% en die van tweedehandsvoertuigen met 22,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Overzicht jaarcijfers 2020 - © Port of Antwerp
Overzicht jaarcijfers 2020 - © Port of Antwerp

Minder vraag naar vloeibare en droge bulk

Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, kwam die nadien tot stilstand. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020 terwijl schroot net stand hield. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 17%. Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector.

Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2%. De overslag van ruwe olie daalde met 60% door verminderde raffinage activiteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich tot een groei van 3,4%, ondanks een initiële verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een daling van 8,9%.

Zeeschepen

In 2020 liepen 13.655 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,1% vergeleken met 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 5,2% tot 394 miljoen.

Voortrekkersrol

De haven toonde in 2020 dat ze ook in moeilijke tijden veerkrachtig is. Ondanks de crisis werden met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere energie, digitalisatie en mobiliteit. Het ondernemingsplan voor het komende jaar bouwt verder op het ondernemingsplan 2018-2020 met als strategische prioriteiten duurzame groei, doelgerichte transitie en veerkracht. Port of Antwerp wil zo een voortrekkersrol blijven spelen in de toekomstgerichte ontwikkeling van de haven, om op lange termijn die wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We zijn in 2020 in een storm terecht gekomen, maar we zijn recht gebleven. De haven noteert zelfs opnieuw een record in de containeroverslag. Hierdoor konden we de schade door het verlies in de andere segmenten beperken en kunnen we betere cijfers voorleggen dan andere havens. ​ Dat bevestigt nog maar eens het belang van het containersegment en de noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit. 2021 zal opnieuw niet evident en onvoorspelbaar zijn, maar we staan wel sterker dan voordien. Ondanks de crisis hebben we in 2020 meer dan ooit de blik op de toekomst gericht, op het gebied van energietransitie, mobiliteit en ​ digitalisatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze ambitieuze projecten, zoals onder andere het CO2-reductie project Antwerp@C, de waterstofcoalitie, het digitale versleutelen van containers met het project “Certified Pickup” en de nieuwe inrichting van NextGen District op de oude Opelsite binnen nu en 10 jaar echt grote game changers zullen zijn.“
Annick De Ridder, Havenschepen: 2020 zal de boeken ingaan als een ongezien jaar van uitersten, maar ook als een jaar van uitzonderlijke weerbaarheid. De haven heeft haar veerkracht getoond en dankzij de expertise en het engagement van onze duizenden medewerkers hebben we ervoor kunnen zorgen dat de haven 100% operationeel is gebleven. Nogmaals mijn uitdrukkelijke dank daarvoor. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range houden we zeer goed stand met bovendien een record in de containeroverslag. De economische urgentie voor extra containercapaciteit is dus meer dan ooit aangetoond. Met tal van innovatieve projecten hebben we onze pioniersrol opnieuw bevestigd. In 2021 gaan we verder op dat elan met onze ingediende relanceprojecten zoals het pijpleidingnetwerk dat een sleutel kan zijn in de energietransitie, en aandacht voor het spoor. Kortom, we leggen de nadruk op veerkracht, transitie en duurzame groei. Door samen met onze partners onze voortrekkersrol op te nemen, bevestigen en bestendigen we onze positie als wereldhaven.

Hieronder vind je de opname van de persconferentie:

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen