Primeur in België: zeven toonaangevende spelers tekenen samenwerkingsakkoord voor transport van waterstof

Primeur in België: zeven toonaangevende spelers tekenen samenwerkingsakkoord voor transport van waterstof

De klimaatdoelstelling om in 2050 de CO2-uitstoot in België 80% lager te hebben dan in 2005 is een uitdaging van formaat. Waterstof heeft een belangrijke rol te spelen in de mix van oplossingen om resultaat te boeken. Daarom bundelen Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, ​ Port of Zeebrugge en WaterstofNet de krachten. Een gezamenlijke studie is de basis om gericht de schouders te zetten onder concrete projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof gestalte geven.

Expertise samenbrengen

In een waterstofeconomie is waterstof een belangrijke drager voor hernieuwbare energie om in te zetten voor elektriciteits- en warmteproductie, voor mobiliteit, voor brandstofproductie en als grondstof voor industriële productie.

Cruciaal in de levensvatbaarheid van een waterstofeconomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof. In België is er nog niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig, waardoor een deel van de nodige hernieuwbare energie geïmporteerd moet worden. Efficiënte en economische oplossingen voor de import, het transport en de opslag van waterstof vragen echter specifieke expertise. Daarom bundelen zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders hun krachten: Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun expertise gecoördineerd samen te brengen en zo stappen te zetten in de richting van een Belgische waterstofeconomie.

Roadmap voor waterstof als energiedrager

In de eerste fase maken de partners een gezamenlijke analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. De opzet is om de financiële, technische en regelgevende aspecten in kaart te brengen van de verschillende onderdelen in de logistieke keten: productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen. De uitkomst van de analyse moet een roadmap zijn die aangeeft welke de beste manier is om waterstof te vervoeren voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen. ​ De resultaten ervan zullen de brug vormen naar het opzetten van concrete projecten.

Luc Vandenbulcke, CEO Deme: “Wij geloven sterk dat waterstof een cruciale rol kan spelen in de verdere CO2-vrije energietransitie. Als pionier in de ontwikkeling, bouw en financiering van offshore windmolenparken willen wij onze expertise volop inzetten voor de productie, het transport en de opslag van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen. Dankzij dit unieke samenwerkingsverband van havens en industrie kan België een leidende rol gaan spelen in de groene waterstofeconomie en het verder terugdringen van de CO2-uitstoot.”

Philippe Van Troeye, CEO Engie Benelux: ”Waterstof is een essentiële schakel in een koolstofarm ecosysteem. Onze deelname aan dit project en onze wil om onze expertise in hernieuwbare energie en waterstof te delen, kadert perfect in de ambitie van ENGIE om leider van de koolstofvrije transitie te zijn door geïntegreerde en op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen.”
Nicolas Saverys, CEO Exmar: “Als internationaal vervoerder van aardgas, LPG, ammonia en andere petrochemische gassen richt Exmar zich ook naar de toekomst en willen we helpen onderzoeken hoe de transportketen van waterstofgas op de meest efficiënte en economische manier kan ontwikkeld worden. Onze jarenlange expertise in het transport en de transformatie van gas op de meest veilige manier wordt op deze manier aangewend om alle initiatieven voor het grootschalig gebruik van waterstofgas te ondersteunen.”
Pascal De Buck, CEO Fluxys: “Gas vervoeren en opslaan is de kern van ons metier als gasinfrastructuurbedrijf. Vandaag is dat aardgas en op termijn zullen dat in toenemende mate andere gassen zijn zoals waterstof en biomethaan. Door onze infrastructuur maximaal te hergebruiken voor koolstofneutrale energiedragers geven we vorm aan het energiesysteem van de toekomst.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Wij willen waterstof als energiedrager en basiselement voor chemie en als brandstof alle kansen geven en engageren ons daarom als actieve voortrekker van de waterstofeconomie. Als Europa’s grootste geïntegreerde chemische cluster zijn wij hierin een belangrijke schakel. We kijken daarbij ook naar samenwerking met speerpuntclusters en kennisinstellingen en willen voor onze internationale ambities leren uit deze waterstofcoalitie.”
Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge: “Vandaag is Zeebrugge al een belangrijk aanlandingspunt voor de windenergie die gewonnen wordt op de Belgische Noordzee. De komende jaren krijgen we een opbouw van gigantisch veel variabele hernieuwbare energie, uit wind, uit zon, uit getijden. De uitdaging bestaat erin om deze grote hoeveelheden groene energie te kunnen transporteren en te stockeren. Hier ligt een rol weggelegd voor de haven van Zeebrugge, als multifunctionele energiehub. Als waterstof de oplossing kan betekenen voor transport en opslag van energie, dan kan dit perfect plaatsgrijpen in Zeebrugge, waar state-of-the-art LNG-infrastructuur, d.i. opslagcapaciteit en pijpleidingen, en jarenlange knowhow voorhanden is.”
Adwin Martens, directeur van WaterstofNet: “Als pionier inzake waterstofontwikkelingen in Vlaanderen en coördinator van het IBN Power-to-Gas, zijn we bijzonder verheugd dat een aantal sterke partijen hun expertise zullen samenbrengen rond het thema van grootschalige import, transport en opslag van waterstof. Deze samenwerking biedt belangrijke perspectieven naar een verdere grootschalige uitrol van waterstoftoepassingen”.

Contactgegevens communicatieverantwoordelijken

DEME

Vicky Cosemans

T +32 3 250 59 22 | M +32 496 588 645

[email protected]

ENGIE

Anne-Sophie Hugé

M + 32 473 48 14 12

[email protected]


EXMAR

Frederik Van Nuffel ​

T +32 3 247 5694

[email protected]


FLUXYS

Laurent Remy

T +32 ​ 2 282 74 50 ​ | ​ M ​ +32 479 65 92 29

[email protected]

 

PORT OF ANTWERP

Barbara Janssens

T +32 3 205 20 49 | ​ M ​ +32 483 03 12 72

[email protected]


PORT OF ZEEBRUGGE

Joke Swyngedouw

T +32 50 54 32 11 ​ ​ | M +32 479 51 94 43

[email protected]


WATERSTOFNET

Isabel François

T ​ +32 14 401 219 | ​ M +32 478 98 21 40

[email protected]

 

 

 


 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen