Port of Antwerp start met een marktconsultatie in het kader van ECA

Port of Antwerp start met een marktconsultatie in het kader van ECA

Port of Antwerp start met een marktconsultatie voor de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Het doel van deze consultatie is peilen naar de interesse van mogelijke concessionarissen en tezelfdertijd inzichten verkrijgen rond een aantal belangrijke thema’s zoals mobiliteit, emissies en duurzaam ruimtegebruik. ​

Tijdens de voorbije zomer werd het ontwerp van voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na de verwerking van de opmerkingen en bezwaren zal de Vlaamse Regering één alternatief kiezen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen: het definitieve voorkeursbesluit.

In de daarop volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het gekozen alternatief geconcretiseerd. De marktconsultatie geeft Port of Antwerp ​ de kans om tijdens deze nieuwe fase op een transparante manier in dialoog te gaan met de markt, namelijk bedrijven die mogelijks geïnteresseerd zijn in extra containerbehandelingscapaciteit in de haven. De vierde en laatste fase in het complex project is het effectief uitvoeren van de verschillende bouwstenen voor extra capaciteit.

Dialoog opstarten

Het doel van de consultatie is niet enkel het detecteren van potentiële concessionarissen. Port of Antwerp wil hen ook mee laten nadenken over de invulling van het actieprogramma dat wordt omschreven in het ontwerp voorkeursbesluit. De drie belangrijkste punten uit dit actieprogramma van de Vlaamse regering zijn mobiliteit en het behalen van de modal split-doelstellingen, concrete maatregelen om emissies terug te dringen, en duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. We vragen dan ook aan de potentiële concessionarissen hoe zij die doelstellingen denken te zullen behalen.

Alle verworven informatie zal in overweging worden genomen bij het uitwerken van een optimale vormgeving en invulling van de verschillende bouwstenen.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp “Met de consultatie starten we een dialoog op met potentiële concessionarissen. We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de verwachtingen maar ook om het actieprogramma en de ambities scherp te stellen. We doen dat in co-creatie met de partijen die mogelijks interesse hebben.”
“De marktconsultatie is gebaseerd op de huidige kennis en stand van zaken van het ECA-project en is dan ook geen voorafname op het vervolgtraject en de definitieve goedkeuring. Het doel is peilen naar interesse in een transparante dialoog. In een volgende fase van het project komt er een formele marktbevraging. Ik hoop dat de Vlaamse regering werk maakt van een robuust voorkeursbesluit op korte termijn want de economische urgentie van ECA kan niet genoeg benadrukt worden”, besluit Annick De Ridder, schepen voor haven.

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen