Port of Antwerp lanceert projectoproep voor duurzame innovatie in landbouw

Port of Antwerp lanceert projectoproep voor duurzame innovatie in landbouw

Landbouwinnovatiefonds stimuleert natuurinclusieve landbouw

Samen met de partners van grenspark Groot Saeftinghe, lanceert Port of Antwerp een projectoproep voor landbouwers op de Linkerscheldeoever, in het kader van natuurinclusieve landbouw. Via deze projectoproep wil Port of Antwerp bijdragen aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving en meewerken aan de economische toekomst van de landbouw. Om innovatieve oplossingen te stimuleren en ondersteunen werd het Landbouwinnovatiefonds opgericht.

Natuurinclusieve landbouw als innovatieve oplossing

Het typische polderlandschap, dat is ingeklemd tussen de Schelde, de haven en het Zeeuws Vlaamse achterland, is niet zomaar een uithoek. Deze polder vormde eeuwenlang een fel bevochten toegang tot de stad Antwerpen. Het gebied werd ingedijkt, doorgestoken en opgeslokt door de uitdijende stad en zijn haven. Vandaag blijft hier een uniek buitendijks natuurgebied en een grillige rand van dijken, polders en kreken over. Nergens ter wereld is de combinatie van natuur, landbouw en haven zo nadrukkelijk aanwezig als in deze Scheldebocht.

Op deze bijzondere en uitdagende drie-eenheid wordt het Grenspark Groot Saeftinghe gebouwd. Het grenspark Groot Saeftinghe is een grensoverschrijdend project in en rond het natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ en aansluitend aan de haven van Antwerpen. Het gebied van 4500 hectare is een van de grootste natuurgebieden van West-Europa. Om tot een optimale synergie te komen tussen landbouw, haven en natuur zijn innovatieve oplossingen wenselijk. Port of Antwerp speelt hierin een actieve rol.

Sinds 2017 wordt samengewerkt met Vlaamse en Nederlandse landbouwers in het kader van het verbouwen van kiekendiefvriendelijke teelten. Deze teelten vormen een win-win voor zowel de economische doelen van de landbouwers als de ecologische doelen van de haven. Natuurinclusieve landbouw maakt immers optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert deze in de bedrijfsvoering. Deze vorm van landbouw heeft een positief effect op de biodiversiteit en draagt actief bij aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving, zodat het leefgebied van specifieke vogelsoorten zoals de bruine kiekendief hersteld wordt. Als partner van het grenspark Groot Saeftinghe neemt Port of Antwerp sinds 2017 dus initiatieven in het kader van de ontwikkeling van de natuurgebieden en de ondersteuning van innovatie in de landbouw door het ter beschikking stellen van gratis consultancy. Met deze nieuwe projectoproep is het uitdrukkelijk de bedoeling om op maat en op initiatief van de lokale landbouwers verder te werken.

Financiële ondersteuning door middel van Landbouwinnovatiefonds

Om duurzame landbouw verder te stimuleren en landbouwers op de Linkerscheldeoever te motiveren tot een natuurinclusieve totaalaanpak, lanceren het grenspark en Port of Antwerp nu als volgende stap een Landbouwinnovatiefonds. Dit fonds ondersteunt landbouwers die bereid zijn om hun landbouwuitbating bij te sturen opdat die enerzijds economisch rendabel is en anderzijds een meerwaarde biedt aan bredere ruimtelijke doelstellingen zowel vanuit natuur als  landschappelijk perspectief.

Geïnteresseerde landbouwers met grond op de Linkerscheldeoever kunnen voor 14 augustus hun projectvoorstel indienen. Van alle voorstellen die aan de deelnamecriteria voldoen, krijgen minstens 20 landbouwers financiële ondersteuning voor 80% van de opmaakkost van een ontvankelijk businessplan met een maximum van € 5.000 per landbouwer of project. Aanvullend maken deze voorstellen, na externe jurering, kans op financiële ondersteuning van maximum € 25.000 per landbouwer voor de investering en bijkomende begeleiding tijdens de effectieve uitvoering op het terrein. De criteria die hierbij een rol spelen zijn gebaseerd op een win-win voor zowel de landbouwer als voor de natuurlijke omgeving.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Als haven willen wij een voortrekkersrol spelen op het gebied van innovatie. Door onze bijdrage aan dit fonds willen we dit innovatieve en duurzame landbouwmodel een duwtje in de rug geven. Dit is niet alleen een mogelijke weg naar de economische toekomst van de landbouwers, maar versterkt ook de unieke synergie tussen haven, landbouw en natuur in dit gebied.”
Havenschepen Annick De Ridder: “Het grenspark Groot Saeftinghe is een uniek gebied. Als community builder, willen wij de ontwikkeling van dit gebied, waarin de haven een belangrijke rol speelt, ondersteunen. Wij geloven in een duurzame samenwerking met landbouwers waarin de natuur én het economisch belang verankerd worden.”

Voor meer informatie over de projectoproep: https://www.portofantwerp.com/nl/grenspark-groot-saeftinghe

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen