NextGen District wordt hotspot voor circulaire economie in haven van Antwerpen

NextGen District wordt hotspot voor circulaire economie in haven van Antwerpen

Nieuwe naam en marktbevraging voor voormalige General Motors site

NextGen District is de nieuwe naam voor de voormalige site van General Motors in het havengebied. Port of Antwerp wil van het terrein van 88ha een hotspot maken voor circulaire economie en lanceert daarom een nieuwe marktbevraging voor kandidaat concessionarissen. Gezocht wordt naar spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie, die de site verder willen invullen om op die manier bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Hotspot voor circulaire economie

De voormalige site van General Motors van 88 ha, een equivalent van 110 voetbalvelden, wordt momenteel omgevormd tot een nieuwe hotspot voor circulaire economie: NextGen District. Dit is de nieuwe naam voor de voormalige Churchill Industrial Zone, één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven die dankzij de gunstige ligging vlakbij de grootste chemische cluster van Europa veel mogelijkheden biedt. Port of Antwerp koos er bewust voor om deze grote zone vrij te maken voor circulaire economie en zet op die manier een verdere stap in de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarbij worden ook kansen gegeven aan zowel grote spelers als aan startups. NextGen District wordt een industriële site waar ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven krijgen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en men experimenteert met hernieuwbare energie. Het district omvat een proeftuin waar startups de ruimte krijgen om verder te groeien, met daarnaast nog terreinen van verschillende groottes gericht op chemische, industriële spelers. Om de site zo duurzaam en optimaal mogelijk te ontwikkelen, wordt momenteel onderzocht welke diensten en voorzieningen collectief georganiseerd kunnen worden.

Gezocht: vernieuwers in circulaire economie

Voor de ontwikkeling van de site zoekt NextGen District spelers die op die manier de circulaire economie een impuls willen geven. Port of Antwerp lanceert daarom een nieuwe internationale marktbevraging om investeerders voor de site te zoeken. Het gaat specifiek om kandidaten met kernactiviteiten binnen de circulaire procesindustrie (in hoofdzaak chemische processen) en binnen de maakindustrie met een focus op energietransitie.

Om de duurzame ambities voor de ontwikkeling van NextGen District effectief waar te maken, zullen kandidaten ook worden beoordeeld op de toekomstgerichtheid van hun project, m.n. de innovatieve waarde, klimaatimpact en wendbaarheid. Hierover zullen ook bepaalde voorwaarden worden toegevoegd aan de concessieovereenkomst van de weerhouden kandidaten.

Transitie naar klimaatneutrale samenleving

NextGen District sluit aan bij de duurzame ambitie van Port of Antwerp, waarin de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie bovenaan de lijst van prioriteiten staat. Samen met de industrie wordt gewerkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot en de overgang naar alternatieve energiebronnen, door middel van ambitieuze transitieprojecten, zoals het opwekken van hernieuwbare energie, gebruik van restwarmte, en het invoeren, opslaan en omzetten van waterstof naar duurzame bouwstenen voor de chemische sector.

Als de coronacrisis ons iets duidelijk maakt, dan is het dat we maar één keuze hebben en dat is bouwen aan een veerkrachtige en duurzame haven”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Daarom wil Port of Antwerp een voortrekkersrol blijven opnemen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De energietransitie en circulaire economie stonden voor de pandemie bovenaan de agenda, en vandaag nog steeds. De haven van Antwerpen herbergt de grootste geïntegreerde cluster in Europa. Die cluster willen we versterken, verankeren en ondersteunen in de transitie naar een koolstofneutrale en circulaire economie. Doel is dat NextGen District uitgroeit tot een hub voor innovatie en kruisbestuiving in circulaire economie, die zuurstof geeft aan de nieuwe generatie.”
Havenschepen Annick De Ridder concludeert: “We beogen met het NextGen District tal van nieuwe jobs die verder zullen bijdragen aan de duurzame groei van onze haven. Voor ons is het essentieel dat nieuwe concessionarissen onze toekomst- en duurzaamheidsambitie delen én bekrachtigen. Dat zal bijdragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform. Bovendien is dit de ideale locatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster nog te versnellen. Op die manier zetten we verder in op de toegevoegde waarde van de toekomst en dus ook op onze welvaart.”

www.nextgendistrict.com

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen