Mijlpaal voor Nieuwe Sluis Zeebrugge: inpassing sluis en verbindingsweg Nx bekend

Mijlpaal voor Nieuwe Sluis Zeebrugge: inpassing sluis en verbindingsweg Nx bekend

Inrichtingsalternatief voor nieuwe zeesluis en verbindingsweg hefboom voor economie, mobiliteit en leefbaarheid

Na een periode van intensief studiewerk en diverse overlegmomenten met belanghebbenden is het inrichtingsalternatief voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge vastgelegd. Het is nu duidelijk waar de nieuwe sluis en de nieuwe verbindingsweg Nx precies ingepland worden. Het project koppelt grote infrastructuurwerken aan leefbaarheidsmaatregelen, die een hefboom moeten worden om de hele omgeving op te waarderen.

De voorbije jaren werden meer dan 20 mogelijke combinaties voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge onder het vergrootglas gelegd. Elk van deze puzzelstukken werd getoetst aan een hele reeks criteria: nautische toegankelijkheid, technische uitvoerbaarheid, milieu-impact, mobiliteitsimpact, leefbaarheid,… Ook de inwoners en de bedrijven in Zeebrugge konden tijdens gesprekken, infomomenten en participatiesessies hun ideeën daarover geven.

Story image

Havenverkeer en doorgaand verkeer ondergronds

De nieuwe sluis komt zuidelijk op de Visartsite te liggen en zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Om het havenverkeer en het doorgaand verkeer te scheiden van het lokale verkeer komt er een nieuwe verbindingsweg Nx (de nieuw aan te leggen N-weg moet nog een nummer krijgen, vandaar voorlopig Nx). De nieuwe weg wordt deels ondertunneld: deze tunnel loopt ten zuiden van de Stationswijk tot aan het recyclagepark en volgt verder het tracé van de Isabellalaan. Bovenop komt een groen bermenlandschap.

Meer leefbaarheid en minder hinder

De nieuwe sluis zal een grote impact hebben op de omgeving. Daarom vormen leefbaarheidsmaatregelen en een uitgebreid minder-hinderplan integraal onderdeel van het project. Niet alleen om de hinder te beperken tijdens de bouwfase, maar ook om de hele projectomgeving op te waarderen na ingebruikname van de sluis. Op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be worden de details van het inrichtingsalternatief uitgebreid toegelicht.

‘Welvarend, bereikbaar en leefbaar Zeebrugge’

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Toen in 2021 duidelijk werd dat het project vertraging aan het oplopen was, heeft de Vlaamse Regering meerdere maatregelen genomen om een inhaalslag te maken. Dat de taskforce, waarin naast ikzelf ook burgemeester De fauw en een vertegenwoordiging van Port of Antwerp-Bruges zetelen, nu het inrichtingsalternatief heeft vastgesteld, geeft aan dat de extra inspanningen lonen. Er is hard gewerkt om te komen tot een combinatie die economische belangen verzoent met mobiliteit en leefbaarheid voor de hele omgeving. Ik ben dan ook tevreden met het behalen van deze mijlpaal, want de nieuwe sluis is een bijzonder belangrijk project. Voor Zeebrugge en voor heel Vlaanderen.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Het is goed om te zien dat er knopen worden doorgehakt. Nu de puzzel gelegd is, krijgen de Zeebruggenaren duidelijkheid over hoe hun gemeente er straks uit zal zien, en wat de gevolgen voor hen zullen zijn. We blijven er vanuit de stad over waken dat dit project nieuwe impulsen geeft aan een welvarend, bereikbaar en leefbaar Zeebrugge.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “De keuze van het inrichtingsalternatief is een belangrijke stap. Nieuwe Sluis Zeebrugge is een cruciaal project voor de toekomst van de haven en voor de economische activiteit in de hele regio. We zijn er nog niet, maar er is een belangrijke kaap gerond. Niet alleen voor de haven, maar voor alle bewoners en bedrijven in en rond Zeebrugge. Onze belangen gaan hand in hand.”

Infomomenten in juni

Het inrichtingsalternatief wordt voorgesteld tijdens infomomenten in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge, op 22 en 23 juni. Begin 2023 volgen nieuwe participatiemomenten. De Zeebruggenaren kunnen dan mee de concrete invulling van de leefbaarheidsmaatregelen vormgeven. In het inrichtingsalternatief is vastgelegd waar groene en recreatiezones komen, maar de inwoners en het stadsbestuur kunnen die zelf invullen met bv. speelelementen, buurtplekken, uitkijktorens …

Toewerken naar ontwerp projectbesluit

Het inrichtingsalternatief wordt de komende tijd verder in detail uitgewerkt. Daarnaast wordt ook de aanpak van de bouwfase voorbereid. Doel is om in 2024 te komen tot het ontwerp van projectbesluit. In dat document staat beschreven hoe de werken uitgevoerd zullen worden. Het ontwerp projectbesluit wordt in openbaar onderzoek gelegd, het is dus mogelijk om daarop inspraak te geven. Na behandeling van de inspraakreacties wordt het definitieve projectbesluit vastgesteld.

Het inrichtingsalternatief in detail

Story image

Dit inrichtingsalternatief kwam uit de onderzoeken naar voren als de beste optie.

 

  • We kozen voor de zuidelijke ligging van de sluis met gespiegelde deurkamers en ligging van detunnel onder de brugkelders. Dit is nautisch de beste optie, en biedt ook het meeste kansen voor leefbaarheid: door de gespiegelde deurkamers komt er ruimte vrij ten oosten van de sluis voor de herlokalisatie van bedrijven en leefbaarheidsmaatregelen.
  • Daarnaast heeft de tunnel onder de brugkelders het minste impact op de bedrijventerreinen in de achterhaven. Het bodempeil uitdiepen tot -13,10 meter TAW (referentiehoogte voor hoogtemetingen in België) is het minst complex en is voldoende voor de toegankelijkheid voor de schepen.
  • Ten westen van de sluis kan het verkeer zich via de mini-ovonde rechtstreeks verplaatsen tussen de voorhaven en de achterhaven. Het doorgaand verkeer tussen Blankenberge en Knokke-Heist kan gaat via de Nx. Dat ontlast de Kustlaan. Tussen de Strandwijk en park Knapen is ruimte voor een betere fiets- en wandelverbinding.
  • Ten oosten van de sluis komt een rotonde bij de Kiwiweg, en wordt de Verschaveweg zuidelijk aangelegd. Dit geeft de meeste voordelen voor mobiliteit en leefbaarheid. Deze situatie zal ook het duidelijkst zijn voor de weggebruikers. Ten noorden van de Nx en de Jozef Verschaveweg, in de omgeving van het Ibis-hotel en het VTI, komt ruimte vrij voor groene zones.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

  • een tweede toegang tot de achterhaven;
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Alle actuele informatie over het project kan u vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Beeldmateriaal

Via deze link vindt u een animatievideo van het inrichtingsalternatief. U mag deze video vrij gebruiken mits vermelding van het copyright DMOW.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen