Landbouwinnovatiefonds ondersteunt negen projecten in kader van natuurinclusieve landbouw

Landbouwinnovatiefonds ondersteunt negen projecten in kader van natuurinclusieve landbouw

Nieuwe projectoproep in najaar voor landbouwers uit regio Grenspark Groot Saeftinghe

Samen met de partners van Grenspark Groot Saeftinghe, lanceerde Port of Antwerp een jaar geleden een projectoproep voor landbouwers op de Linkerscheldeoever, in het kader van de ondersteuning van natuurinclusieve landbouw. Inmiddels werden negen projecten goedgekeurd door de jury. Het gaat om innovatieve oplossingen die optimaal gebruik maken van de natuurlijke omgeving en daardoor bijdragen aan biodiversiteit en meewerken aan de economische toekomst van de landbouw. Deze worden ondersteund door het Landbouwinnovatiefonds dat speciaal werd opgericht om dit soort innovatie te stimuleren. De ​ tweede oproep wordt nu gelanceerd en krijgt in de nabije toekomst eveneens een Nederlandse variant om zo grensoverschrijdend aan natuurinclusieve gebiedsontwikkeling te werken. ​

Negen projecten

Als reactie op de projectoproep van Port of Antwerp in samenwerking met het Grenspark Groot Saeftinghe stuurden negen lokale landbouwers een projectvoorstel in dat focust op natuurinclusieve landbouw. Het gaat om innovatieve ​ toepassingen die de biodiversiteit -op maat van het landbouwbedrijf- een duwtje in de rug geven. Het typische polderlandschap, dat is ingeklemd tussen de Schelde, de haven en het Zeeuws Vlaamse achterland is een uniek afwisselend gebied met een grillige rand van dijken, polders en kreken. Nergens ter wereld is de combinatie van natuur, landbouw en een wereldhaven zo nadrukkelijk aanwezig als in deze Scheldebocht.

De ingediende projecten zijn gericht op het verminderen van de impact op het milieu in combinatie met het versterken van de bedrijfsvoering op dat vlak. Deze vorm van natuurinclusieve landbouw heeft een positief effect op de biodiversiteit en draagt actief bij aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Hiermee kan bijvoorbeeld het leefgebied van specifieke vogelsoorten zoals de bruine kiekendief hersteld worden.

Zo ontwikkelde een van de landbouwers zelf een machine waarmee hij op twee verschillende dieptes tegelijk kan zaaien om via mengteelt biodiversiteit te stimuleren. ​ Andere oplossingen focussen op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals het gericht aanplanten van bloemen waarvan het stuifmeel roofmijten aantrekt die insecten opeten, of het gebruik van een wiedeg voor het verwijderen van onkruid. Een van de projecten pakt de droogteproblematiek aan door middel van introductie van peilgestuurde drainage waarbij het grondwater zo optimaal mogelijk in de bodem wordt gebracht en gehouden. Daarnaast zijn er ook een aantal landbouwers die starten met kiekendiefvriendelijke teelten. Deze teelten kunnen zonder gewasbescherming of kunstmest worden gekweekt en helpen niet alleen de kiekendief aan voedsel, maar zijn ook een kansrijk ruwvoer voor de koeien zodat de boer minder afhankelijk is van de import van eiwitbronnen zoals soja.

De familie Onghena heeft zelf een machine ontwikkeld die een mengteelt kan zaaien, op 2 verschillende dieptes in een enkele zaaibeweging, zonder de bodem te moeten keren.  Hierdoor krijgt biodiversiteit meer kansen en ontstaat een win-win situatie voor natuur en landbouw.
De familie Onghena heeft zelf een machine ontwikkeld die een mengteelt kan zaaien, op 2 verschillende dieptes in een enkele zaaibeweging, zonder de bodem te moeten keren. ​ Hierdoor krijgt biodiversiteit meer kansen en ontstaat een win-win situatie voor natuur en landbouw.

Ondersteuning van Landbouwinnovatiefonds

De ​ ingediende projecten zijn gescreend door een professionele jury en kunnen nu dus ook effectief worden uitgevoerd. Dankzij het fonds krijgen er negen landbouwers financiële ondersteuning bij het verder uitwerken en uitrollen van hun businessplan. Deze week wordt ​ de tweede oproep voor landbouwers in de regio van het grenspark gelanceerd. Een samenwerking met de provincie Zeeland binnen het grenspark zorgt ervoor dat deze oproep in de nabije toekomst ook een Nederlandse variant krijgt.

Op de infodag op 21 september worden de reeds goedkeurde projecten voorgesteld aan geïnteresseerde landbouwers en wordt de tweede oproep gelanceerd.

Meer informatie over de projectvoorstellen en de projectoproep vind je terug op
https://www.portofantwerp.com/nl/landbouwinnovatiefonds. ​ .

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Als haven willen wij een voortrekkersrol spelen op het gebied van innovatie. Door onze bijdrage aan dit fonds willen we innovatieve en duurzame landbouw een duwtje in de rug geven. De projecten die nu van start zijn gegaan of binnenkort opstarten zijn stuk voor stuk voorbeelden van oplossingen die de unieke synergie tussen haven, landbouw en natuur in dit gebied versterken.”
Havenschepen Annick De Ridder: “Het Grenspark Groot Saeftinghe is een uniek gebied. Als community builder, willen wij de ontwikkeling van dit gebied, waarin de haven een belangrijke rol speelt, ondersteunen. Wij geloven in een duurzame samenwerking met landbouwers waarin de natuur én het economisch belang verankerd worden.”

Copyright header: Vista landschapsarchitectuur & stedenbouw in opdracht van Provincie Zeeland

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen