Het bufferlandschap van het havengebied Antwerpen krijgt vorm

Het bufferlandschap van het havengebied Antwerpen krijgt vorm

Start verplaatsing bufferdijk ter hoogte van Drijdijck (Verrebroek - Beveren)

Om de polderdorpen op de Linkerscheldeoever in harmonie te laten samengaan met de haven, creëert de Vlaamse overheid in samenwerking met de gemeente Beveren een bufferlandschap langs de hele westelijke kant van de Waaslandhaven. De plannen voor deze groene ruimte zijn mee gebaseerd op ideeën en suggesties van het ruime publiek uit diverse participatierondes vanuit het project ‘Extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen’ (ECA). ​ Burgemeester Marc Van de Vijver en schepen Boudewijn Vlegels gaven vandaag de aftrap voor de werken ter hoogte van Drijdijck. Daar startte de firma Aertssen met de verplaatsing van de dijk, zodat het plaatselijk natuurgebied kan uitbreiden.

Het bufferlandschap langs de westelijke zijde van de haven zal zich in de toekomst uitstrekken over een lengte van 11 km, van Doel in het noorden tot aan het geplande verkeerscomplex Watermolen (Verrebroek) in het zuiden. De buffer doet niet enkel dienst als letterlijke barrière tussen de haven en de polder. Dankzij een zo natuurlijk mogelijke inplanting van de buffer in het omringende landschap, zal het een ideale plek zal zijn voor wandelaars en fietsers.

De aanleg van deze buffer bestaat uit verschillende deelprojecten waarvan de totale realisatie meerdere jaren in beslag zal nemen. De huidige werken aan Drijdijck maken geen deel uit van ECA en het hele bufferlandschap wordt pas gerealiseerd na de goedkeuring van de projectbesluiten voor ECA. Toch opteren de Vlaamse overheid (Departement MOW, afdeling Maritieme Toegang) en de gemeente Beveren ervoor om – waar mogelijk – toch al op kleine schaal werken als test voor het ECA bufferlandschap op te starten.

“Als gemeentebestuur stellen we alles in het werk om de haven en leefbare polderdorpen hand in hand te laten gaan”, zegt Boudewijn Vlegels, schepen van Beveren. “Daarom vinden we het bijzonder belangrijk dat de buffer een echte meerwaarde vormt voor de omwonenden in de ruime omgeving. Drie bomenrijen, de uitbreiding van het natuurgebied en de beleefbaarheid van het landschap met wandelpaden en rustplaatsen komen hieraan tegemoet.”

Aertssen Group bijt de spits af

Vandaag start de firma Aertssen Group met locatie in Verrebroek met de werken in Drijdijck. Zij verschuiven de huidige bufferdijk langs Drijdijck meer richting haven zodat het natuurgebied kan uitbreiden. De vrijgekomen oppervlakte graven ze af tot aan het oorspronkelijke polderbodemniveau, wat het mogelijk maakt meer water te stockeren tijdens natte periodes, om verdroging tegen te gaan. De nieuwe bufferdijk zal meer dan 3 meter hoger zijn dan de huidige.

“Deze werken aan Drijdijck vormen een ideale test voor de realisatie van het bufferlandschap in het kader van ECA. De extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen is belangrijk voor onze Vlaamse economie, maar we hebben evenzeer oog voor de mildering van de impact van de haven op de omgeving en voor opportuniteiten voor recreatie en natuur”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer informatie: www.cpeca.be/bufferlandschap .

Legende dwarsdoorsnede:

  1. Natuurgebied Drijdijck
  2. ‘Badkuip’ vangt water op (in droogte te gebruiken).
  3. Volle dijk met flauwe hellingen
  4. Wandelpad
  5. Drie dubbele bomenrij
  6. Westelijke Ontsluitingsweg
  7. Spoorweg

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen