Havens van Antwerpen en Luik versterken relatie via nieuw samenwerkingsakkoord

Havens van Antwerpen en Luik versterken relatie via nieuw samenwerkingsakkoord

7 juli 2021 - Ter gelegenheid van het bezoek van Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, aan Luik hebben de havens van Antwerpen en Luik een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend om hun handelsbetrekkingen verder uit te breiden en hun samenwerking te verdiepen. Daarnaast is het de bedoeling om de binnenscheepvaart en het spoorwegvervoer van beide havens een boost te geven op de strategische as van het Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik.

De samenwerkingspijlers van het akkoord tussen de havens van Antwerpen en Luik spitsen zich op de volgende punten toe:

  • de gegevens over de goederenstromen en vervoermodi digitaliseren om de veralgemening van stromen via andere vervoermodi dan wegverkeer een duwtje in de rug te geven en ze zo efficiënter en aantrekkelijker te maken;
  • de binnenscheepvaart binnen de logistieke keten bevorderen en verder uitbouwen;
  • het spoorvervoer binnen de logistieke keten bevorderen en verder uitbouwen;
  • de containerterminals langs het Albertkanaal promoten als consolidatiepunt voor de verschepers en expediteurs;
  • een toekomstvisie rond havenverkeer uitwerken met het oog op een economische en duurzame transitie overeenkomstig de Europese aanbevelingen;
  • informatie en goede praktijken uitwisselen.

Het akkoord verankert de reeds bestaande handelsbetrekkingen en samenwerking tussen Port of Antwerp en de Haven van Luik. ​ De ontwikkeling van het multimodaal vervoer, met andere woorden verschillende vervoermodi inzetten, vormt de kern van het goederenvervoer van de toekomst. Het akkoord stelt ons in staat in te spelen op de verwachtingen van onze klanten met een steeds grotere belangstelling voor waterwegen. We plannen namelijk een algemeen logistiek aanbod uit te bouwen en nieuwe oplossingen uit te werken om het vervoer over water te stroomlijnen.

Het akkoord tussen de haven aan de Schelde en die van de Vurige Stede heeft een looptijd van drie jaar (2021-2024).

Samenwerking tussen havens en ontwikkeling van het hinterland: de havens van Antwerpen en Luik als voorbeeld

De verankering van de banden tussen de haven van Antwerpen en haar achterland is essentieel. Een logistieke hub (platform) zoals in Luik is een doorslaggevende factor voor het succes van Port of Antwerp die sowieso de verbindingen met het natuurlijke hinterland moet optimaliseren. Bij de ondertekening van het samenwerkingsakkoord verklaart de heer Emile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik: "De haven van Luik met haar gunstige ligging in het natuurlijke hinterland van Port of Antwerp dankzij het Albertkanaal (op slechts 14 uur varen) verankert zonder meer haar positie als Europese logistieke hub voor (stuk)goederendistributie in Europa. Dit akkoord bewijst eveneens het belang van de binnenhavens voor de grote zeehavens.  Ik verheug me om de nauwe samenwerking met de Antwerpse havenautoriteiten verder te zetten."

Het hinterlandbeleid van Port of Antwerp is dus gericht op een betere verdeling van de vervoermodi en opgevoerde goederenstromen naar het achterland van Port of Antwerp.

Optimalisatie van multimodaal vervoer

Om een goede verbinding tussen Port of Antwerp, de binnenterminals langs het Albertkanaal en de Autonome Haven van Luik te verzekeren is het van essentieel belang dat de water- en spoorwegen naar de havens zo optimaal mogelijk benut kunnen worden, dat er zo weinig mogelijk belemmeringen zijn aan de laadcapaciteit van binnenvaartschepen en dat de gepaste en hoogwaardige infrastructuur voor multimodaal vervoer voorhanden is.

De autoriteiten van de zeehaven en de binnenhaven kunnen dan de krachten bundelen om massaal een binnenvaart- of spoorwegdienst tussen beide havens op te starten en te ondersteunen. De twee havens zullen volop hun schouders zetten onder dossiers die bijdragen aan een goede verbinding en ze verdedigen bij de overheden opdat ze de ontbrekende schakels in de infrastructuur opvullen.

De havens van Antwerpen en Luik hebben zich ertoe verbonden om geregeld aan overlegmomenten deel te nemen over de informatie-uitwisseling en coördinatie van de initiatieven en projecten die belangrijk zijn voor dit akkoord.

Dankzij het Albertkanaal en de Maas plukt de Autonome Haven van Luik de vruchten van de rechtstreekse verbindingen met Port of Antwerp. De operatoren van de Autonome Haven Luik plannen lijndiensten met containers in tussen de Luikse terminals en Port of Antwerp. De Autonome Haven van Luik zou zich vervolgens tot een geavanceerd knooppunt kunnen ontpoppen indien de via vrachtwagens vervoerde goederen in Luik in een schip met bestemming Antwerpen zouden worden geladen, waardoor het transport van die containers naar de zeegebieden gegarandeerd is. Dat voorstel draagt in grote mate bij aan de ontlasting van de autosnelwegen.

Het samenwerkingsakkoord werd ondertekend door Jacques Vandermeiren (CEO van Port of Antwerp), Willy Demeyer (voorzitter van de Autonome Haven van Luik) en Emile-Louis Bertrand (directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik). ​ De dag werd afgesloten met een bezoek aan de containerterminal van Trilogiport Luik.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp: "De zeehavens komen zwaar onder druk te staan door de concentratie van rederijen en buitengewoon grote containerschepen. Een zeehaven zoals die van Antwerpen kent twee prioriteiten: toegang tot de zee én bediening van het hinterland waarbij waterwegen, in dit geval het Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik, een sleutelrol spelen. Om verzadiging te vermijden heeft de zeehaven van Antwerpen ongetwijfeld een binnenhaven zoals die van Luik nodig om de bediening van het hinterland te kunnen verzekeren. Met de ondertekening van dit akkoord herbevestigen we onze bereidheid om nauw en efficiënt samen te werken met de haven van Luik."
Willy Demeyer, voorzitter van de Autonome Haven van Luik: "Havens, en in het bijzonder die van Antwerpen en Luik, vormen onmisbare schakels in de logistieke keten. ​ Dit akkoord ligt in het verlengde van de strategie van de Autonome Haven van Luik om te fungeren als belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van een intermodale haven."
Luc Arnouts, directeur internationale relaties bij Port of Antwerp; "Ik ben erg blij dat we onze handtekening onder dit nieuwe samenwerkingsakkoord met de haven van Luik plaatsen. De binnenscheepvaart vormt een relevant onderdeel van onze ontwikkeling en speelt een sleutelrol voor de mobiliteit. Elk jaar wordt er zo'n 7 miljoen ton goederen tussen de haven van Antwerpen en Luik vervoerd. Om vlot verkeer te verzekeren is het dus belangrijk om het havenbeheer te optimaliseren, zowel voor de export als de import."
Emile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik: "Als motoren voor economische groei en ontwikkeling moeten de zee- en binnenhavens ook nauw samenwerken om de ontwikkeling van massavervoer een duwtje in de rug te geven. De binnenhavens vormen in combinatie met de zeehavens onmisbare tools voor de economie.  Een binnenhaven zoals die in Luik vormt een uitstekend multimodaal platform dat waterwegen, spoorwegen, luchtverkeer en wegvervoer van goederen bundelt. Een containerschip vervoert ongeveer 150 containers, een trein neemt er 80 voor zijn rekening en een vrachtwagen slechts 1. De binnenhavens hebben duidelijk een rol te spelen in samenspel met de zeehavens."
Eén met Wallonië Eén met Wallonië.pdf - 2 MB

Over de Autonome Haven van Luik

Als eerste binnenhaven van België en derde binnenhaven van Europa en als heus multimodaal transportplatform is de Autonome Haven van Luik goed voor ruim 19 miljoen ton (rivier-spoor-snelweg) en ruim 115.000 TEU getransporteerde containers. Volgens de Belgische Nationale Bank schept het Luikse havencomplex 7.858 rechtstreekse banen en 10.445 onrechtstreekse banen via alle concessiehouders van de Autonome Haven van Luik. De Haven van Luik blijft een belangrijke hefboom voor sociaaleconomische ontwikkeling in de regio. Ze blijft ook in de toekomst een cruciale partner voor duurzame ontwikkeling: 73% van het verkeer uit de verschillende havengebieden gebeurt via de waterwegen, wat op Europees niveau gelijkstaat aan een ware krachttoer. Tegenwoordig moeten vervoermodi zoals binnenscheepvaart of spoorwegvervoer integraal deel uitmaken van een duurzame logistiek als aanvulling op vervoer over de weg.

Enkele cijfers:

  • bijna 400 hectare aan haventerrein,
  • 4 multimodale terminals met directe rivierverbindingen richting Antwerpen en Rotterdam alsook spoorverbindingen richting Europa en China,
  • meer dan 300.000 m² aan logistieke loodsen in Trilogiport Luik, waarvan 152.000 m² al gebouwd en volledig operationeel is. Het gaat om een van de grootste logistieke projecten van Wallonië.

CONTACTPERSONEN PERS

Hélène THIEBAUT, Communicatiemedewerker I Autonome Haven van Luik - Quai de Maestricht 14 - 4000 Luik
​T : + 32 4 232 97 85 - M : +32 475 59 63 06 I h.thiebaut@portdeliege.be - www.portdeliege.be

Lennart Verstappen – Communicatiemedewerker I Port of Antwerp– M : ​ +32 473 920 414 – lennart.verstappen@portofantwerp.com www.portofantwerp.com

 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen