Haven van Antwerpen wil CO₂-uitstoot verder reduceren

Haven van Antwerpen wil CO₂-uitstoot verder reduceren

8 spelers uit de chemie- en energiesector onderzoeken haalbaarheid CO₂ infrastructuur

De haven van Antwerpen zet opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en koolstofarmere haven. Acht toonaangevende spelers uit het havengebied, Air Liquide, BASF, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys, Port of Antwerp en Total hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend als eerste stap in de mogelijke ontwikkeling van een CO₂ infrastructuur. Het consortium van bedrijven zal gezamenlijk een studie uitvoeren die de technische en economische haalbaarheid van CO₂ infrastructuur ter ondersteuning van Carbon Capture, Utilization & Storage  (CCUS) onderzoekt. CCUS toepassingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen.

Meer impact door samenwerking

De klimaatverandering, en de rol van CO₂ emissies daarin, vraagt om meer innovatieve oplossingen. Door de aanwezigheid van de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster is de haven van Antwerpen dé locatie om nieuwe bedrijfsoverschrijdende samenwerkingen te creëren en innovatieve CO₂-reductie in de steigers te zetten.  Daarom bundelen acht toonaangevende spelers uit het havengebied hun krachten. Air Liquide, BASF, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys, Port of Antwerp en Total hebben een samenwerkingsakkoord getekend met als doel de haalbaarheid van een CO₂ infrastructuur voor CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage) toepassingen in de haven van Antwerpen te onderzoeken.  De CO₂ infrastructuur zou van het open access type zijn en dus gebruikt kunnen worden door de gehele industriële havengemeenschap. 

Het afvangen en opslaan van CO₂ (Carbon Capture & Storage, CCS) en het inzetten van CO₂ als grondstof voor verschillende toepassingen (Carbon Capture & Utilisation, CCU), worden gezien als belangrijke sporen in de transitie naar een koolstofarmere haven. De projectpartners geloven dat beide toepassingen op langere termijn een significante impact kunnen hebben en een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaat- en energiedoelstellingen.  Indien technisch en economisch haalbaar, zou de ontwikkeling van deze infrastructuur reeds kunnen leiden tot een vermindering van de CO2 uitstoot in de aanloop naar 2030. 

Haalbaarheidsstudie en financiering

In de eerste fase zullen de partners gedetailleerde studies uitvoeren naar de technische en economische haalbaarheid van CO₂ infrastructuur ter ondersteuning van CCUS. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarnaast is brede financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen, de federale overheid en Europa onontbeerlijk voor een verdere succesvolle realisatie van het project. Een belangrijk onderdeel is daarom het voorbereiden van subsidiedossiers.

Internationale samenwerking

De haalbaarheidsstudie zal onder meer de CO₂-opslagmogelijkheden onderzoeken. België beschikt alvast niet over een geschikte ondergrond om CO₂ offshore op te slaan. Daarom zullen internationale samenwerkingen noodzakelijk zijn. Ter ondersteuning van deze internationale samenwerking, stapte Port of Antwerp en een aantal partners eerder dit jaar in 2  aanvragen van projecten om erkend te worden door de Europese Commissie als Projecten van Gemeenschappelijk Belang. Beide projecten bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van grensoverschrijdende CO₂ transportinfrastructuur te onderzoeken, richting respectievelijk Rotterdam (CO₂TransPorts project) en Noorwegen (Northern Lights project). Uitsluitsel over deze aanvragen wordt tegen het einde van dit jaar verwacht. In het kader van de haalbaarheidsstudie zal rekening worden gehouden met het resultaat van deze aanvragen alsook contacten worden gezocht met andere CO₂-opslaginitiatieven zodat robuuste concepten kunnen worden uitgewerkt voor de CO₂-intensieve bedrijven in de regio. 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Naast de inzet van duurzame energiebronnen en het verhogen van de energie-efficiëntie van productiebedrijven, kan CCUS een belangrijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame, koolstofarmere en circulaire haven. Vanuit onze rol als community builder willen we hier op een concrete manier aan bijdragen. Als deze gemeenschappelijke infrastructuur gerealiseerd kan worden, dan zal dat de hele industriële havengemeenschap ten goede komen.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen