Haven van Antwerpen, haven van Zeebrugge en Chili bundelen krachten om waterstofproductie te bevorderen

Haven van Antwerpen, haven van Zeebrugge en Chili bundelen krachten om waterstofproductie te bevorderen

De Belgische havens en Chili ondertekenen een Memorandum of Understanding (MoU) tijdens de COP26-klimaatconferentie in Glasgow en zullen intensief samenwerken om groene waterstofstromen tussen de continenten tot een realiteit te maken.

Op 4 november ondertekenden de Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en het Chileense ministerie van Energie een Memorandum of Understanding (MoU) waarmee ze de handen in elkaar slaan om groene waterstofstromen tussen Chili en West-Europa tot een realiteit te maken. Die samenwerking zal de laatste barrières en leemtes wegnemen in de aanloop naar de effectieve opstart van groene productie, het opzetten van de logistieke keten tussen de continenten en de logistiek in de Belgische zeehavens en hun hinterland.

In het MoU, dat werd ondertekend op de Energiedag tijdens de COP26-top in Glasgow, geven de verschillende partijen blijk van hun belangstelling om samen te werken aan de belangrijke strategische kwestie van het opzetten van een corridor tussen hun landen voor het vervoer van groene waterstof of derivaten, geproduceerd in Chili en ontvangen in de Belgische havens, voor verdere distributie om aan de verwachte vraag in Europa te voldoen. De ondertekening van de MoU vond plaats na een debat over de invoer van waterstof tussen Sébastien Arbola (Executive Vice President, ENGIE), Tom Hautekiet (CEO, haven van Zeebrugge), Juan Carlos Jobet (Chileens minister van Energie) en Tine Van der Straeten (Belgisch minister van Energie), en werd gemodereerd door Noam Boussidan (Lead Energy, World Economic Forum).

Twee grote Europese energiehubs

Port of Antwerp, Europa's grootste haven qua omvang en geïntegreerde chemische clusteractiviteiten, en Port of Zeebrugge, Belgiës belangrijkste LNG-hub en offshore-windenergiecentrale, spelen een belangrijke rol als fossiele-energiehubs voor West-Europa. Zij ontvangen, stockeren en verzenden belangrijke hoeveelheden energie naar afnemers van elektriciteit, warmte, chemie en vervoer. Port of Antwerp en Port of Zeebrugge willen deel uitmaken van de Belgische en Europese klimaatoplossing door op te treden als "early mover"-hubs voor hernieuwbare energie, gebruikmakend van hun infrastructuur, knowhow en netwerk om belangrijke volumes waterstof in te voeren en te ontplooien in het Europese hinterland.

Beide havens zijn ervan overtuigd dat het toekomstige West-Europese energiesysteem zich zal moeten toespitsen op binnenlandse wind- en zonne-energie, alsook op geïmporteerde hoeveelheden hernieuwbare waterstof. Zij zijn van mening dat waterstofdragers de geschikte energievorm zullen zijn om de overgang mogelijk te maken in sectoren zoals de zeescheepvaart, de chemie en de brandstof- en stoomproductie. Vandaar hun rol als hoofdrolspeler in de Hydrogen Import Coalition, die tot doel heeft publieke en industriële partners samen te brengen om alle systeeminzichten te verwerven die nodig zijn om de juiste acties te ondernemen.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: "Als we terugblikken op de impact van COP26, hoop ik van harte dat we de conferentie dan "de klimaatactietop" zullen noemen. De top waar beloftes werden gemaakt en nagekomen. Dat is de enige manier waarop we deze uitdaging kunnen aangaan, door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. Bij Port of Antwerp zullen we onze ambities blijven doordrukken om onze volledige vloot milieuvriendelijk te maken en ons verder te ontwikkelen als een multifuelhaven, die de alternatieve brandstoffen aanbiedt die duurzame scheepvaart vereist."
Tom Hautekiet, CEO van de Haven van Zeebrugge: "We zijn er trots op dat Chili, de belangrijkste potentiële exporteur van groene moleculen, wil samenwerken met de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Deze kans zal ons in staat stellen onze gezamenlijke ambitie om waterstof in Europa in te voeren, samen te verwezenlijken. Het feit dat zij Zeebrugge als een geschikte invoerhaven beschouwen, bevestigt onze positie als een belangrijke energiehub. Bovendien zal onze nauwe samenwerking een nieuw hoofdstuk inluiden voor de energietransitie in en van Europa."

Chili's ambitieuze energieplan

Chili heeft via zijn nationale strategie voor groene waterstof bijzonder ambitieuze doelstellingen vastgesteld om tegen 2050 een koolstofneutraal land te worden en gebruik te maken van de hoogwaardige en overvloedige hernieuwbare energiebronnen waarover het beschikt. Het land streeft ernaar tegen 2030 de goedkoopste groene waterstof te produceren en tegen 2040 tot de top 3 van exporteurs van groene waterstof te behoren. Het Chileense ministerie van Energie, dat het strategisch beleid inzake groene waterstof leidt, moet met overzeese partijen gaan samenwerken aan het opzetten van internationale toeleveringsketens voor groene waterstof uit Chili. De ondertekening van dit memorandum is een verdere stap in de richting van het nakomen van hun duurzaamheidsverbintenissen.

Juan Carlos Jobet (Chileens minister van Energie): “Dit is uitstekend nieuws om de leiderspositie van Chili in de ontwikkeling van deze nieuwe industrie verder te consolideren. Met het potentieel dat we hebben op vlak van schone energie, zullen we in staat zijn de goedkoopste producenten van groene waterstof ter wereld te worden, waarmee we niet alleen aan onze eigen vraag kunnen voldoen, maar ook andere landen kunnen helpen om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken."

Een beslissende samenwerking voor de toekomst van groene waterstof

Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en het ministerie van Chili zullen op regelmatige basis samenwerken om kennis, ervaringen en andere informatie uit te wisselen om de samenwerkingsmogelijkheden verder te verkennen. Dat laatste is bijzonder belangrijk om de uitdagingen in de aanloop naar de effectieve opstart van de groene productie in Chili, de opzet van de logistieke keten tussen onze continenten en de logistiek in de Vlaamse zeehavens en hun hinterland aan te gaan.

Havenschepen Annick De Ridder: “De havens spelen samen met de industrie een belangrijke rol om oplossingen te vinden voor ons klimaat. Net daarom is het akkoord tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge en het land Chili een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen de klimaatverandering waarbij duurzame energiestromen toegankelijker worden gemaakt in Europa. We zijn als Antwerpse haven dan ook verheugd met dit akkoord en verankeren verder onze positie als duurzame energiehub in Europa.“
Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: "De ondertekening van de 'letter of intent' zal zeker nieuwe deuren openen voor de havens van Zeebrugge en Antwerpen. De groene waterstof die de komende jaren in Chili wordt geproduceerd, zal in de eerste plaats worden gebruikt voor binnenlands verbruik, maar er zijn concrete plannen om de groene waterstof ook naar andere delen van de wereld te exporteren. Zeebrugge zou daarbij de draaischijf worden voor de levering van groene waterstof in West-Europa. Dit element van samenwerking werd reeds uitvoerig besproken tijdens de fusieonderhandelingen met de haven van Antwerpen: Port of Antwerp Bruges als een groene energiehub van de toekomst."

ENGIE, partner van de Waterstofimportcoalitie met een historische aanwezigheid en langdurige expertise in zowel België als Chili - sleutellanden voor de Groep - wil hernieuwbare energie ontwikkelen en projecten uitwerken om de invoerketen van hernieuwbare moleculen tussen de twee landen op te starten.

Catherine MacGregor, CEO van ENGIE: "In de overtuiging dat groene waterstof een sleutelrol zal spelen in het koolstofneutraal maken van onze economieën, zijn we erg trots om het waterstofimport programma te steunen en samen te werken met België en Chili. Met een doelstelling om tegen 2030 wereldwijd 4GW aan hernieuwbare waterstofcapaciteit te ontwikkelen, is de Groep perfect gepositioneerd om deze twee landen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een ambitieuze waterstofindustrie en het bereiken van hun net-zero doelstellingen." 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen