Haven neemt maatregelen om omgevingskwaliteit te verbeteren

Haven neemt maatregelen om omgevingskwaliteit te verbeteren

Nieuwe studies bieden inzicht in bronnen van geluidshinder

De Antwerpse haven neemt de bezorgdheden van haar omwonenden wat betreft geluidshinder ter harte. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, zette Port of Antwerp in samenwerking met de gemeente Beveren een geluidsstudie op. Met behulp van geluidsmeters bij buurtbewoners, metingen in de haven en een meting op een schip, werd het bureau De Fonseca aangesteld om te onderzoeken welke bronnen hinderlijk geluid kunnen veroorzaken. De resultaten tonen aan dat het geluid van bepaalde scheepsmotoren een aandeel heeft in de ervaren overlast, maar dat er daarnaast nog andere bronnen zijn, die verder onderzocht moeten worden.

Verkennend geluidsonderzoek

Naar aanleiding van meldingen over geluidsoverlast vanuit de zone Verrebroekdok, werd een onderzoek opgestart om de precieze geluidsbronnen te achterhalen. Zo plaatste de gemeente Beveren geluidsmeters bij buurtbewoners, waarna Port of Antwerp een geluidsdeskundige aanstelde om de resultaten te analyseren en metingen uit te voeren in de haven. Een aantal bedrijven en rederijen ​ toonden bereidheid om een meting op een van hun schepen uit te voeren.

Het onderzoek wees uit dat bepaalde scheepsmotoren of generatoren een aandeel hadden in de ervaren overlast, maar ook dat niet alle hinder tot schepen herleid kon worden. Er kon bijvoorbeeld niet altijd een rechtstreeks verband gelegd worden tussen het gemeten geluid en de schepen die in het Verrebroek- en het Doeldok bewogen of aangemeerd lagen.

Verdere stappen

Daarom is verder onderzoek dus aangewezen. Pas door alles helder in kaart te brengen, kunnen gepaste maatregelen genomen worden die de hinder voor de omgeving maximaal beperken. Op basis van het huidige rapport werd alvast bekeken welke haalbare oplossingen voor zeeschepen het meest efficiënt zijn om het geluidsniveau te laten dalen.

Annick De Ridder, Havenschepen: “Als havenbestuur werken we volop aan het evenwicht tussen een haven die duurzaam groeit en haar omgeving. Dit is niet altijd evident. Het is onze bedoeling om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt een vervolgonderzoek gepland naar mogelijke andere geluidsbronnen dan scheepsmotoren. Bovendien zal Port of Antwerp via verdere constructieve samenwerkingen met terminals en rederijen onderzoeken welk milderende maatregelen getroffen kunnen worden."
“Bij de oudere generatie schepen verwachten wij dat deze een grotere impact kunnen hebben. Deze gaan mettertijd door modernere en vooral geluidsarmere schepen vervangen worden. Bovendien zullen deze nieuwe schepen meer en meer uitgerust worden met batterijen (hybride systeem) of met een walstroomaansluiting, zodat zij in de toekomst tijdens hun verblijf aan de kaai geen behoefte meer hebben om generatoren te laten draaien voor hun stroomvoorziening aan boord. We gaan ook verder bekijken met de terminals of en hoe verdere investeringen in allerhande elektrische voertuigen, die minder geluid produceren tijdens de cargo operaties, mogelijk zijn”, verduidelijken de bedrijven Grimaldi en AET.
Marc Van de Vijver, Burgemeester van Beveren: “We volgen de situatie ter plekke permanent op, zodat er in de toekomst bijkomende maatregelen genomen kunnen worden die de leefbaarheid van de buurt verhogen en het geluidsniveau verder verlagen.”

Persvragen richt u aan:

Port of Antwerp persdienst

[email protected]

+32 492 15 41 39

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen