Extra Containercapaciteit Antwerpen: reactie Port of Antwerp op advies auditeur Raad van State

Extra Containercapaciteit Antwerpen: reactie Port of Antwerp op advies auditeur Raad van State

Port of Antwerp heeft kennis genomen van het feit dat de auditeur van de Raad van State adviseert om het voorkeursbesluit ECA van januari 2020 te vernietigen, omdat er te weinig garanties zijn dat ECA geen negatieve invloed heeft op natuurgebieden door stikstofdeposities. Het gaat hier over een advies, niet over een arrest van de Raad van State. Port of Antwerp zal dit auditoraatsverslag nu grondig analyseren.

Met dit advies van de auditeur van de Raad van State wordt de noodzaak van extra containercapaciteit niet ter discussie gesteld. Port of Antwerp blijft zich dan ook volop inzetten op het realiseren van de hoognodige extra containercapaciteit tegen 2030. Het nut en de noodzaak van ECA blijven namelijk meer dan actueel. De haven van Antwerpen is de belangrijkste economische motor van België en een onmisbare schakel in de bevoorrading van ons land en een groot deel van Europa. Containertrafiek speelt daarin een hoofdrol. Jaarlijks groeit het marktaandeel van containertrafiek in Antwerpen. Ook in deze economisch moeilijke covid-periode blijft de containersector in Antwerpen groeicijfers optekenen. De bestendiging van de container business is dan ook essentieel voor de creatie van bijkomende jobs en voor het behoud van de Antwerpse haven als wereldhaven. Met ECA verzekeren we m.a.w. duurzame groei en de welvaart van onze economie voor de huidige en toekomstige generaties.

Het verduurzamen van de haven en de bijhorende problematiek van stikstofdeposities is een strategische prioriteit bij Port of Antwerp. Port of Antwerp beklemtoont dan ook het belang van een rechtszeker Vlaams regelgevend kader voor stikstofemissies, dat de Europese natuurnormen respecteert en tegelijk toelaat dat economische activiteit in ons land zich kan blijven ontwikkelen en hiervoor een geschikt investeringsklimaat creëert. Port of Antwerp zal er alles aan doen om ECA in zo’n rechtszeker kader te laten passen, bijvoorbeeld door het introduceren van walstroom.

Havenschepen Annick De Ridder: “Dit is natuurlijk nog geen arrest, maar het voorafgaande advies van de auditeur. We gaan dit nu grondig bestuderen. Het realiseren van extra containercapaciteit is uiteraard cruciaal voor onze Antwerpse haven en voor de welvaart en jobs die ze genereert als motor van onze economie.  In afwachting van het arrest blijven we verder werken aan het dossier. Zo loopt er onder andere nog een reeks onderzoeken naar de mogelijke effecten van ECA op de mens en milieu en naar de manieren om die eventuele effecten te voorkomen of te milderen.”

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen