Eurocommissaris Kadri Simson en Port of Antwerp-Bruges bespreken samenwerking om duurzame energietransitie in Europa waar te maken

Eurocommissaris Kadri Simson en Port of Antwerp-Bruges bespreken samenwerking om duurzame energietransitie in Europa waar te maken

Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson brengt bezoek aan de haven om te bekijken hoe de omslag naar duurzame moleculen werkelijkheid wordt in Europa

Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie, en Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges, ontmoetten elkaar vandaag in het Antwerpse Havenhuis. Tijdens de ontmoeting lag de focus op de waterstofambities van Port of Antwerp-Bruges, waarbij waterstof een essentiële schakel vormt in een duurzaam en robuust energiesysteem. Na het overleg trok de Commissaris per schip de haven in, en hield ze halt bij INEOS Inovyn in Lillo, waar ze een elektrolyseproces in werking zag, een van de meest gebruikte technologieën voor de productie van waterstof. Eerder vandaag bracht ze in het kader van datzelfde thema een bezoek aan één van de werven van Fluxys, dat een nieuwe waterstof-ready pijpleiding aan het bouwen is.

De verdere ontwikkeling van infrastructuur om hernieuwbare energie te ontvangen, op te slaan, waar nodig te transformeren en verder te vervoeren staat hoog op de agenda van Port of Antwerp-Bruges. Havens spelen immers een belangrijke rol in import, doorvoer, gebruik en export van groene energiestromen. Dit zowel voor de groeiende volumes Noordzee-windenergie – en de netten die nodig zijn om deze aan land te brengen – als voor de groene waterstofstromen die Port of Antwerp-Bruges met de andere continenten verbinden. Het havenplatform maakt zich al geruime tijd op om tegen 2026 de eerste grote importstromen van waterstofdragers zoals ammoniak en methanol te ontvangen – om direct te verbruiken of terug om te zetten naar waterstof. Dat gebeurt enerzijds aan de hand van concrete projecten op het havenplatform zelf, zoals de ontwikkeling van een cruciaal pijpleidingennetwerk en het verder uitbouwen van geschikte ontvangstterminals. Anderzijds zet Port of Antwerp-Bruges in op internationale samenwerkingen met belangrijke exportlanden zoals Oman en Namibië.

Naast de ontwikkeling van kritieke infrastructuur en het aangaan van internationale samenwerkingen is een degelijk Europees beleidskader onontbeerlijk om van de waterstofmarkt een realiteit te maken. Energietransitie en energieonafhankelijkheid zijn voor de Europese Commissie een absolute prioriteit. Dat blijkt onder meer uit het REPowerEU-plan. Dat plan benadrukt de nood om naast lokale productie van hernieuwbare energie ook importmogelijkheden te voorzien. Eén van de instrumenten die Europa bijkomend ontwikkelt, is de “European Hydrogen Bank”: een mechanisme dat financiële steun verleent om investeringen in duurzame waterstofproductie en Europese waterstofafname te stimuleren.

Deze initiatieven kwamen uitgebreid aan bod tijdens de gesprekken tussen CEO Jacques Vandermeiren en Eurocommissaris Kadri Simson. Beiden zijn het erover eens dat de opstart van de internationale waterstofmarkt een duidelijk signaal nodig heeft vanuit de Europese Commissie. De internationale pijler van de European Hydrogen Bank zal hierin cruciaal zijn.

Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie: “Het bezoek aan de Haven van Antwerpen-Brugge heeft mij laten zien dat hun transformatie naar een belangrijke koolstofarme hub al aan de gang is, met meerdere projecten rond hernieuwbare waterstof en koolstofafvang, -gebruik en -opslag. De beschikbaarheid van hernieuwbare waterstof is essentieel in een koolstofarme economie en het EU-beleid hierrond heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld. Een snelle ontwikkeling van projecten voor de invoer, productie, doorvoer en het gebruik van waterstof, zoals hier te zien is, zal van fundamenteel belang zijn voor het succes van de Europese Green Deal.
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “De Haven van Antwerpen-Brugge is een belangrijke hub voor de energiebevoorrading van vandaag en morgen, voor ons land en de rest van Europa. De noodzakelijke energietransitie komt er niet met op zichzelf staande initiatieven, maar is een verhaal van samenwerking. Door in gesprek te gaan met Europese beleidsmakers zoals Commissaris Kadri Simson, maken we de toeleveringsketens efficiënter, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder en dat over de grenzen heen.”

Meer foto's vind je hier.

Story image

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen