6e Port Authorities Roundtable versterkt de rol van havens als hefbomen voor verandering

6e Port Authorities Roundtable versterkt de rol van havens als hefbomen voor verandering

Havens spreken actiepunten af op het vlak van disruptie, digitalisering en decarbonisatie

23 juni 2021 - De 6e editie van de Port Authorities Roundtable, georganiseerd door Port of Antwerp, bracht 19 havenautoriteiten samen van grote havens over de hele wereld om inzichten en best practices te delen en samenwerkingsdomeinen te verkennen. Het tweedaagse virtuele rondetafel-event was gericht op de rol van havens in de wereldwijde toeleveringsketen en hun hefboomfunctie om impact te hebben op de energietransitie, de klimaatverandering en de digitale evolutie. Discussies van hoog niveau over disruptie, digitalisering en decarbonisatie mondden uit in concrete actiepunten.

Op de foto: Luc Arnouts, Director International Relations & Networks - Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp - Soren Toft, CEO MSC
Op de foto: Luc Arnouts, Director International Relations & Networks - Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp - Soren Toft, CEO MSC

Havens als hefbomen voor verandering

Scheepvaart is een wereldwijde business die voor almaar grotere uitdagingen staat. Om op kop te blijven, moeten havenautoriteiten op de hoogte blijven van trends in de sector en nauw samenwerken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan. De afgelopen twee dagen vond (virtueel) de 6e editie plaats van de Port Authorities Roundtable, PAR2021@ Antwerp, nadat de editie van 2020 was uitgesteld. De rondetafel, die in 2015 werd gestart op initiatief van de Maritime Port Authority of Singapore, brengt wereldhavens samen voor een publieke gedachtewisseling en discussie over kwesties van gemeenschappelijk belang en om te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden in het veranderende maritieme landschap van vandaag. Met dit jaar als thema "Enhancing the impact of ports as levers for change", hebben de CEO's van de havens van Abu Dhabi, Associated British Ports, Antwerpen, Barcelona, Busan, Guangzhou, Hamburg, Klang, Kobe, Los Angeles, Long Beach, Montreal, Ningbo, Rotterdam, Santos, Seattle, Shanghai, Singapore en Tanger Med besproken hoe te reageren en voorbereid te zijn op uitdagingen en risico's met betrekking tot havens en scheepvaart. Als conclusie van de discussies van hoog niveau zijn de havenautoriteiten akkoord gegaan met een aantal concrete acties met betrekking tot disruptie, digitalisering en decarbonisatie:

Disruptie

De deelnemende havens hebben de diverse initiatieven in kaart gebracht met betrekking tot de uitdagingen gesteld door incidenten, de onverwachte omstandigheden die ze veroorzaken en hun impact op de havenwerking en bemanningswissels. Havens erkennen dat het uitwisselen van ervaringen en best practices tussen collega's heeft geholpen om de impact van de pandemie te boven te komen. Voortbouwend op deze toekomstgerichte samenwerking zijn de havens overeengekomen om het PAR Incident Sharing Framework (PAR-ISF) verder te ontwikkelen, waardoor havens op vrijwillige basis op een systematische en actieve manier incidenten kunnen rapporteren en een mechanisme kunnen instellen voor overleg en dialoog in geval van incidenten en crisis. De havenautoriteiten spraken ook hun steun uit voor het Shipping Tripartite Alliance Resilience (STAR) Fund, dat gelijkgestemde internationale partners uit de industrie, vakbonden en overheden samenbrengt om met belanghebbenden in maritieme landen te werken aan oplossingen voor veilige bemanningswissels.

Digitalisering

Na te hebben vastgesteld dat containerschepen 's werelds duurzaamste transportmiddel voor de wereldhandel blijven, en gelet op de verwachte toename van het containervervoer, oordeelden havens dat er nood was aan de oprichting van een wereldwijd neutraal platform, dat multimodale vergelijking van containerroutes mogelijk maakt. Hiertoe zal een coalitie van PAR-havens de toepasbaarheid van Port of Rotterdam's Routescanner verder onderzoeken als neutraal platform voor het visualiseren van containervervoermogelijkheden en om duurzame en kostenefficiënte wereldwijde toeleveringsketens verder te verbeteren.

Havens kregen ook een update over het CIO Cybersecurity Network (PACC-Net) van de havenautoriteiten om de cyberweerbaarheid en -respons te versterken via drie belangrijke aandachtsgebieden: informatie-uitwisseling, projectsamenwerking en opleiding.

Decarbonisatie

Voor de discussies over de decarbonisatie van de scheepvaart kregen de havens het gezelschap van mevrouw Christiana Figueres (van Global Optimism), de heer Tan Chong Meng (Group CEO van PSA International) en de heer Soren Toft (CEO van Mediterranean Shipping Company).

Na de gesprekken over het belang van de decarbonisatie van de scheepvaart en de rol van havens bij het waarmaken van dit streven, zal de Port Authorities Roundtable bekijken welke steun kan worden verleend aan de call to action (in het kader van COP26) van de Getting to Zero Coalition van het Global Maritime Forum met als doel om overheden, de industrie en de mondiale beleidsmakers aan te zetten om tegen 2030 te komen tot emissievrije schepen.

De havenautoriteiten overwogen en bespraken ook andere decarbonisatie-initiatieven, zoals de oprichting van een maritime decarbonization center door MPA, met als doel het samenwerken in broeikasgasreductie, het implementeren van geïdentificeerde decarbonisatietrajecten en het creëren van nieuwe zakelijke kansen.

Het resultaat van deze bijeenkomst zal worden geëvalueerd tijdens de 2022 Port Authorities Roundtable-bijeenkomst, georganiseerd door Abu Dhabi Ports.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “In deze snel veranderende wereld en dit snel evoluerend maritieme landschap staan we allemaal voor enorme uitdagingen. Als havens moeten we onze rol opnemen als hefbomen en leiders voor verandering. Ik ben zeer tevreden dat de vruchtbare PAR-discussies hebben geleid tot concrete actiepunten waarmee we deze rol kunnen bevestigen. Deze roundtable heeft eens te meer het belang benadrukt van samenwerking en communicatie tussen havens en van de impact die havens hebben op lokale, regionale en internationale schaal.”
Story image
Final_statement_Port_Authorites_Roundtable_2021 Final_statement_Port_Authorites_Roundtable_2021.pdf - 64 KB

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen