Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenplatform 100% operationeel

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenplatform 100% operationeel

De derde bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven 100% operationeel is.

Op dit moment verloopt de werking op het havenplatform nog steeds goed. Er is voldoende mankracht om de vraag naar voeding hoofd te bieden en de bevoorrading loopt normaal. De EU ‘green lanes’ voor vrachtvervoer werken beter op Europees vlak en er worden richtlijnen specifiek voor de binnenvaartsector uitgewerkt. De economische impact op de haven is steeds moeilijker te voorspellen aangezien het onzeker is hoe het consumentenvertrouwen en de industrie na deze crisis zullen herstellen en wat de effecten er van op de logistieke keten zullen zijn.

Vandaag vond de derde vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. Deze multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce bestaat uit verschillende schakels in de havenorganisatie en werd in het leven geroepen om de dagelijkse werking te monitoren met het oog op eventuele extra maatregelen.

Havenplatform operationeel

Momenteel blijft het havenplatform feilloos werken en zijn er geen onoverkomelijke problemen. Het ziekteverzuim zit in dalende lijn in de hele keten. Er is een merkelijke efficiëntieslag voor de Europese bevoorrading door de toepassing van de EU ‘green lanes’.

Er wordt tevens momenteel gewerkt aan een specifieke richtlijn voor binnenschippers voor het geval ze een zieke aan boord zouden hebben. Deze richtlijn zal gedeeld worden, van zodra deze finaal goedgekeurd is door de bevoegde instanties.

De bestaande maatregelen blijven gelden:

  • Basis preventieve hygiënische maatregelen
  • Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen voor machines
  • Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken
  • Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)
  • Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Economische impact

Momenteel ziet Port of Antwerp nog geen terugval in de goederenstromen. Er is een verhoging merkbaar van farma-producten en e-commerce. Ook de bevoorrading van voeding loopt vlot. Aan de andere kant is er wel een terugval van de aan- en afvoer van auto’s en van andere industriële componenten door het stilvallen van bepaalde sectoren in Europa.

De grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus en het effect op het consumentenvertrouwen en de logistieke keten, maakt het steeds moeilijker om de economische impact op de haven van Antwerpen te voorspellen. Port of Antwerp blijft deze situatie permanent monitoren en zal blijven inspelen op de vragen van de logistieke spelers en terminals.

Voor meer informatie kan je terecht op onze Coronavirus webpagina.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen