Bunkermeetsysteem verplicht in Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam

Bunkermeetsysteem verplicht in Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en Havenbedrijf Rotterdam gaan het gebruik van een bunkermeetsysteem aan boord van een bunkerschip verplicht stellen om de exacte hoeveelheid brandstof te meten die geleverd wordt aan zeeschepen. Dit naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek in zowel Antwerpen en Zeebrugge als Rotterdam, dat aantoonde dat er regelmatig sprake is van kwantiteitsproblemen in de bunkermarkt. Met de maatregel willen de havenautoriteiten de ARA-bunkermarkt transparanter, efficiënter en betrouwbaarder maken.

Tijdens de eerste helft van 2023 zullen de havenbedrijven ten eerste in kaart brengen welke bunkermeetsystemen geschikt zijn. Ten tweede zullen ze bepalen vanaf wanneer de verplichting zal gelden om uitsluitend met een bunkermeetsysteem aan boord van bunkerschepen te kunnen bunkeren in zowel Antwerpen en Zeebrugge als Rotterdam.

De havenautoriteiten zijn zich ervan bewust dat deze maatregel een grote impact heeft op de bunkermarkt. Daarom kiezen ze voor een termijn die ambitieus, maar ook realistisch is. De verschillende bedrijven in de bunkerketen krijgen voldoende tijd om zich aan te passen aan deze maatregel. De verplichting wordt opgenomen in de vergunning van de bunkertransporteurs. Momenteel zijn 40 van de 170 bunkerschepen in Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge uitgerust met een bunkermeetsysteem.

Het invoeren van een bunkermeetsysteem brengt een groot efficiëntievoordeel met zich mee. Data van transacties kunnen immers digitaal uitgelezen worden en onmiddellijk verwerkt worden in de rekeningen.

Bunkerkwantiteit

Zowel Port of Antwerp-Bruges als Havenbedrijf Rotterdam kregen vanuit verschillende hoeken te horen dat er geregeld problemen zouden zijn met betrekking tot de levering van bunkerbrandstoffen. Om de omvang en de aard van deze klachten te onderzoeken hebben de havenbedrijven onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft de opdracht gegeven de ervaringen van de betrokken partijen in de bunkermarkt te onderzoeken. Het onderzoek gebeurde aan de hand van interviews en enquêtes.

De conclusie van het onderzoek is tweeledig: er zijn overeenkomsten tussen de twee havens en er is structureel sprake van kwantiteitsproblemen in de bunkermarkt. 80 tot 90% van de ondervraagden herkent de geschetste problematiek.

65% van de geïnterviewde stakeholders en ruim 90% van de enquêterespondenten zien de invoering van het verplichte gebruik van een officieel bunkermeetsysteem aan boord van bunkerschepen als oplossing voor de kwantiteitsproblemen. Een bunkermeetsysteem meet de hoeveelheid geleverde brandstof rechtstreeks in plaats van dat die berekend wordt op basis van tanklevelmetingen aan boord van het bunkerschip (de methodiek die momenteel als standaard wordt gebruikt).

De Havenmeester van Rotterdam en de Havenkapitein van Antwerpen-Brugge werken de komende periode nauw samen om een eenduidige verplichting voor een bunkermeetsysteem te introduceren. Dit zal gebeuren in overleg met de Belgische en Nederlandse stakeholders.

Mass flow meter op de Vorstenbosch, het grootste bunkerschip van de Rotterdamse haven (Ries van Wendel de Joode)
Mass flow meter op de Vorstenbosch, het grootste bunkerschip van de Rotterdamse haven (Ries van Wendel de Joode)
Story image

OVER HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Havenbedrijf Rotterdam N.V. Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf kan en wil impact maken en richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en zij is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.
​Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven: Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.270 werknemers, omzet ca. €770 miljoen. www.portofrotterdam.com Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en ca 100.000 binnenvaartschepen per jaar. Werkgelegenheid: (Rijn- en Maasmondgebied, direct en indirect) 565.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Toegevoegde waarde: €63 miljard, 8,2% van het BBP.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen