Belgian Hydrogen Council – Verenigen van krachten in België rond schone waterstof om uit te blinken in Europa en verder

Belgian Hydrogen Council – Verenigen van krachten in België rond schone waterstof om uit te blinken in Europa en verder

Port of Antwerp-Bruges in de Board van de Council

Regionale clusterorganisaties WaterstofNet en Cluster Tweed lanceerden vandaag de Belgian Hydrogen Council (BHC) om de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof te consolideren en te versterken. De acht CEO's die de Board van de Council vormen, kwamen vandaag voor het eerst samen in Brussel.

Doel

WaterstofNet en Tweed coördineren al enkele jaren hun regionale waterstofclusters in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië en richten nu samen een nationale waterstofraad op die de verschillende politieke niveaus in ons land wil overstijgen. De Belgian Hydrogen Council zal belangrijke taken op zich nemen zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het adviseren van beleidsmakers bij de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën.

Europa versnelt snel zijn ambities en activiteiten op het gebied van waterstof om zijn decarbonisatiedoelstellingen te halen en onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. België heeft tot nu een pioniersrol vervuld in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Dit was mogelijk dankzij technologieleveranciers, de havens van het land als unieke geografische locatie voor invoer van en consumptie van waterstof, en overheden die streven naar het leiderschap op het gebied van waterstof in Europa. De oprichting van een Belgian Hydrogen Council is cruciaal om dit leiderschap in waterstof te consolideren en te versterken. De Belgische waterstofindustrie vraagt immers al lange tijd om de oprichting van een nationaal forum waar bedrijven aan het roer staan en tastbare resultaten het hoofddoel zijn. Met deze Belgian Hydrogen Council volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Nationale Raad

De Belgian Hydrogen Council zal enkele belangrijke taken op zich nemen zoals het profileren en promoten van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het optreden als vertegenwoordiger van het Belgische waterstofecosysteem in nationale en internationale fora. De Council zal ook onze verschillende Belgische beleidsmakers adviseren over de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën. De Raad is geen regionaal noch federaal initiatief, maar een nationale raad die door de waterstofindustrie wordt aangestuurd. De industrie is de piloot van de Raad met de steun van de verschillende overheden. Zo hebben de vier bevoegde ministers allen hun steun uitgesproken voor dit nieuwe initiatief.

Tinne Van der Straeten, Federaal minister van Energie: “Ons land heeft de ambitie om de waterstofhub van Europa te worden. Met hernieuwbare waterstof versterken we onze energieonafhankelijkheid en vergroenen we onze industrie. Onze unieke locatie, op een energiekruispunt in het midden van verschillende industriële clusters, maakt van ons een ideaal invoer- en doorvoerland voor hernieuwbare waterstof. Daarnaast zijn onze bedrijven pioniers in waterstoftechnologie en beschikken we over een van de meest ontwikkelde waterstofnetwerken ter wereld. De Belgian Hydrogen Council versterkt de samenwerking in eigen land om België als leider in de energietransitie te verzekeren.”
Philippe Henry, Waals minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur: "Wallonië wil alle mogelijkheden aanmoedigen en benutten om op korte termijn de ontwikkeling van een waterstofeconomie op zijn grondgebied mogelijk te maken. Deze energiedrager is zowel een hoeksteen van de decarbonisatie van sectoren die veel CO2 uitstoten als een belangrijke strategische en economische uitdaging. In dat opzicht steun ik ten volle het gezamenlijke initiatief TWEED - WaterstofNet dat tot doel heeft op nationaal niveau een nieuwe industriële speler op te richten die de specifieke kenmerken van elke entiteit overstijgt en waarmee de Waalse regering actief zal samenwerken."
Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie: “Vlaanderen wil Europese koploper zijn rond waterstof en duurzame waterstoftechnologieën. Dat doen we samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, waar we ook goed samenwerken met de WaterstofNet en de Waterstof Industrie Cluster. Daarom steun ik ook het initiatief om de krachten te bundelen met andere Belgische clusters. Zo kunnen we samenwerkingen versterken, overleggen met onze buurlanden en samen meer wegen op het Europese beleid. Deze samenwerking is zo weer een meerwaarde voor Vlaanderen.”
Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie: “België is altijd een land geweest dat een voortrekkersrol speelde op vlak van technologie. Deze expertise en onze koppositie zijn zowel nationaal als internationaal troeven. Ik wens deze nieuwe Raad veel succes en hoop dat hij de decarbonisatie van de industrieën in de verschillende regio's zal versnellen.”

Lidmaatschap

De 150 Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster die sinds 2015 door WaterstofNet wordt gecoördineerd en de 70 leden van de H2Hub Wallonië die sinds 2020 door Cluster Tweed wordt gecoördineerd, zijn automatisch lid van de Belgian Hydrogen Council. De Raad bezegelt dus effectief een partnerschap en verenigt de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen Wallonië en Brussel die de volledige Belgische waterstofsector weerspiegelen. Het zijn deze bedrijven die de drijvende kracht van de Raad zullen zijn.

 

Story image

Organisatie van de Belgian Hydrogen Council

Er zijn reeds vijf thematische werkgroepen of "Tasks" opgericht. Deze zullen het kloppend hart van de Raad worden. Task 1 zal zich bijvoorbeeld richten op het adviseren van de verschillende Belgische autoriteiten over belangrijke waterstofkwesties en zal voorstellen ontwikkelen over onderwerpen als waterstofcertificering. Task 2 zal zich bezighouden met de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in België. Task 3 (Promotie) en Task 4 (Internationalisering) zullen werken aan de profilering van onze bedrijven in binnen- en buitenland. Task 5 ten slotte zal zich richten op opleiding en onderwijs rond waterstof. Afhankelijk van de behoeften van onze bedrijven kunnen nieuwe werkgroepen worden gecreëerd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen lid worden van de verschillende Tasks. Relevante sectorfederaties zoals essenscia, Agoria en FEBEG worden ook uitgenodigd om bij te dragen aan de Tasks.

Raad van Bestuur van de Belgian Hydrogen Council

Het bestuur van de Belgian Hydrogen Council wordt gevormd door acht bedrijven die de waterstofwaardeketen bestrijken. Deze bedrijven werden gekozen onder en door alle clusterleden en zullen de Raad de komende twee jaar vertegenwoordigen: ENGIE (productie), John Cockerill (technologie), Fluxys (infrastructuur), Port of Antwerp-Bruges (havens & import), ArcelorMittal (industrie), INEOS (industrie) Virya Energy (mobiliteit) en Sirris (onderzoek).

De acht bestuursleden:"Het doel van de Belgian Hydrogen Council is het creëren van een nationaal industrieel forum over waterstof, gesteund door alle regeringen, met twee belangrijke doelstellingen. De eerste doelstelling is een snelle implementatie van waterstof in België vergemakkelijken door regelgevende/technische/economische belemmeringen op te lossen. De tweede doelstelling is een sterk verhaal over waterstof ontwikkelen om van België een belangrijke invoerhub voor waterstof te maken en nationale waterstoftechnologie te promoten, zodat ons land zowel waterstoftechnologie als kennis wereldwijd kan exporteren. Om deze twee doelstellingen te bereiken is een nauwe samenwerking met vergelijkbare raden in de buurlanden van cruciaal belang."

Programmabureau van de Belgian Hydrogen Council

WaterstofNet en Cluster Tweed vormen samen het "programmabureau" en nemen het secretariaat, de organisatie en de coördinatie van de Belgian Hydrogen Council op zich.

Story image

De acht CEO's die de ​ Board van de Council vormen, kwamen vandaag voor het eerst met het programmabureau samen in Brussel: Cedric Osterrieth (ENGIE), Raphaël Tilot (John Cockerill), Raphaël De Winter (Fluxys), Tom Hautekiet (Port of Antwerp-Bruges), Philippe Alboort (ArcelorMittal Belgium), Wouter Bleukx (INEOS), Stephan Windels (Virya Energy), Pieter Jan Jordaens (Sirris), Adwin Martens, Isabel François, Stefan Van Laer (WaterstofNet), Cédric Brüll and Valère Counet (Cluster Tweed)

Contactgegevens Belgian Hydrogen Council

Mail: [email protected]
Website:Belgian Hydrogen Council
Telefoonnummer ​ WaterstofNet: +32478982140 (Isabel François) - +32484674004 (Stefan Van Laer)
​Telefoonnummer Cluster Tweed: +32475235477 (Cédric Brüll) - +32478116908 (Valère Counet)

Story image

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen