Belangrijke hub voor energietransitie: Europese haven Antwerpen-Brugge wordt stichtend lid van H2Global

Belangrijke hub voor energietransitie: Europese haven Antwerpen-Brugge wordt stichtend lid van H2Global

Port of Antwerp-Bruges, officieel gefuseerd in april 2022, ziet voor zichzelf een sleutelrol weggelegd voor de productie, distributie en het gebruik van groene waterstof. Met steun van de Vlaamse overheid is het Havenbedrijf nu lid van de Duitse stichting H2Global. Deze stichting beoogt groene waterstof rendabel te maken als vervanging voor fossiele brandstoffen in Europa en zo de energietransitie en onafhankelijkheid van Russisch gas te bevorderen. Vlaams minister Jo Brouns (CD&V): “Vlaanderen zal, naast lokale productie, nood hebben aan de import van duurzame waterstof.”

Port of Antwerp-Bruges speelt een sleutelrol in de energietransitie. Haar positie in de chemiecluster en in de internationale logistieke keten is van cruciaal belang voor het versnellen van de marktontwikkeling van groene waterstof en andere waterstofdragende moleculen. . De H2Global stichting heeft een dubbel veilingmechanisme ontwikkeld dat op concurrentie gebaseerd is. Haar dochteronderneming HINT.CO treedt op als tussenpersoon en veilt groene waterstof en zijn derivaten tegen een zo laag mogelijke prijs. Vervolgens verkoopt ze de groene waterstof in Duitsland en Europa aan de hoogste bieder. Het verwachte negatieve verschil kan worden gecompenseerd door de 900 miljoen euro subsidie van de Duitse overheid, BMWK.

"Als energie- en grondstoffenhub en groeiende producent van groene waterstof is de haven van Antwerpen en Zeebrugge ​ een cruciale factor voor de logistieke keten die de energietransitie mogelijk maakt. De toetreding tot de stichting is een teken dat H2Global ook een gezamenlijke Europese en mondiale inspanning is," zo verklaart Markus Exenberger, de nieuwe CEO van de stichting.
Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) is tevreden dat de haven kan toetreden met de steun van de Vlaamse regering, die het lidmaatschap mee financiert: “We gaan duurzame waterstof nodig hebben voor de verduurzaming van onze industrie en zwaar transport. Maar Vlaanderen en België zijn te klein om al onze ​ waterstof zelf te produceren, dus we moeten altijd kijken naar import. Daarom is het belangrijk dat de haven als Vlaamse industriële cluster een rol krijgt in H2Global om zo met Vlaanderen een voet tussen de deur te hebben in dit duurzame verhaal.”

De duidelijke boodschap van Port of Antwerp-Bruges als Europa's grootste haven voor voertuigoverslag, thuisbasis van de grootste geïntegreerde chemische cluster en een van de toonaangevende containerhavens sluit goed aan bij de Europese en maatschappelijke kern van de H2Global-gedachte.

"Als energiehub is de haven een van de plaatsen waar de energietransitie duidelijk wordt in verscheidene activiteiten: terminalbehandeling, opslag, afname en transmissie- en distributienetwerk," zo licht CEO Jacques Vandermeiren de financiële, politieke en praktische betrokkenheid van het havenbedrijf bij de H2Global stichting toe. "Door massale investeringen te doen, streven we naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Samen met onze partners in o.a. de Waterstofimportcoalitie en de grote spelers op ons havenplatform ondersteunen wij nu al projecten die de productie, het transport en de opslag van waterstof nastreven. Onze betrokkenheid bij H2Global is bedoeld om een extra impuls te geven aan de marktontwikkeling die hiervoor nodig is. Zo willen we als haven economie en klimaat met elkaar verzoenen."
Annick De Ridder, havenschepen en voorzitter raad van bestuur Port of Antwerp-Bruges: "Het is de uitgesproken ambitie van onze haven om de ‘green port’ van de toekomst en de energiepoort naar Europa te worden. Als actieve voortrekker van de waterstofeconomie hebben we de afgelopen twee jaar grote stappen gezet, steeds ingebed in vruchtbare samenwerkingen in zowel in binnen- als buitenland. Omdat de waterstofketen complex is, hebben we onze krachten bijvoorbeeld gebundeld in een Waterstofimportcoalitie met vijf grote industriële spelers en publieke stakeholders en richten we ons op concrete projecten die vorm geven aan de productie, het transport en de opslag van waterstof. In de komende jaren zullen waterstofprojecten zoals met Chili en Oman (haven van Duqm) verder worden uitgewerkt en beginnen we met de bouw van de Hyoffwind-waterstoffabriek. Als stichtend lid van H2Global zetten we onze waterstofambities nog wat meer 'power' bij."
De huidige importsituatie gezien de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande energietekorten onderstrepen de urgentie: "Het is momenteel onmogelijk voor Noord West-Europa om alle energie die het nodig heeft uit hernieuwbare energiebronnen te halen," zegt Vandermeiren. "De plannen voor de invoer van groene waterstof uit landen met veel meer zonne-energie worden steeds concreter." Groene waterstof zal onder meer aankomen in grote havens. Dit is dan ook waar het idee van de H2Global stichting in past.

Vandaag al introduceert de haven van Antwerpen-Brugge alternatieve energiebronnen zoals waterstof en zet ze om in duurzame grondstoffen en brandstof voor de chemische sector van de haven. De haven zal ook een vitale rol spelen in de import en lokale productie van groene waterstof. De eerste productie van groene waterstof start in 2023 met in 2025-2027 grote volumes groene moleculen die van overzee binnenkomen.

Exenberger: "Port of Antwerp-Bruges loopt voorop als het gaat om groene waterstoflogistiek en -productie in Europa. Het feit dat de haven zich zo inzet voor onze stichting en voor de snelle totstandkoming van een waterstofmarkt in Europa, toont aan hoe belangrijk instrumenten als deze zijn voor de Europese economische ruimte en een gemeenschappelijke veiligheidsarchitectuur."

Over H2Global

Het doel van de H2Global stichting is het bevorderen en promoten van klimaat- en milieubescherming. Een van de elementen waarmee de stichting zijn doel wil bereiken is het testen van een efficiënt financieringsprogramma voor een snelle marktinvoering en invoer van groene waterstof en power-to-X-producten (PtX). Voor het eerst maakt het financieringsmechanisme de economische, duurzame exploitatie van PtX-centrales mogelijk en daarmee de industriële marktinvoering die nu nodig is. H2Global verschilt derhalve van eerdere programma's voor investeringssteun, die hoofdzakelijk investeringssubsidies verstrekken voor het ontwikkelen en testen van PtX-technologieën. Om het op gang komen van een groene waterstofeconomie efficiënt en in een markteconomische context te bevorderen, maakt H2Global gebruik van een dubbel veilingmodel om de prijs te bepalen. De laagste biedprijs en de hoogste verkoopprijs krijgen elk het contract toegewezen. Op die manier is het te compenseren prijsverschil zo klein mogelijk. Door een divergentie van de voorwaarden in de aankoop- en verkoopcontracten kan de tussenpersoon ook profiteren van mogelijke prijsstijgingen van de verkochte producten - waardoor er minder behoefte is aan overheidssubsidies en het dus potentieel veel efficiënter is dan eerdere subsidie-instrumenten. De aankoop van groene waterstof en op waterstof gebaseerde PtX-producten omvat de levering ervan aan Duitsland. Verdere criteria bij de toekenning van de aankoop van groene waterstof en daarvan afgeleide producten zijn de door de federale regering vastgestelde duurzaamheidsvereisten en de rijpheid van de respectieve projecten.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 

Press contact

Portofantwerpbruges.com

press@portofantwerpbruges.com

Tel: +32 492 15 41 39

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen